Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Anmälan för metod för granskning, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Metodrådet måste göra prioriteringar av vilka metoder som kan bli föremål för en granskning. Detta skall ske utifrån inkomna anmälningar eller genom egna initiativ. Ju tydligare underlag som inkommer desto effektivare kan rådet arbeta och desto större möjlighet är det att metoden kan bli aktuell för en bedömning.

Rådet ger rådgivande bedömningar som underlag till beslutsfattare på olika nivåer, men beslutar inte om en metods införande. Rådet tar ställning till metoden ur kunskaps- kostnads- och etisk synpunkt. Dessutom bedöms de lokala förutsättningarna för metoden. 

Den ordinarie ledningsstrukturen i landstingen har sedan att ta ställning till metodens införande i sitt prioriterings- och budgetarbete.

Blankett för anmälan
Anmälan av ärende till Metodrådet (pdf, nytt fönster)

Beskrivningen i blanketten bör vara kortfattad och följa de angivna rubrikerna. Det kommer inte alltid vara möjligt att fylla i alla uppgifter. När så är fallet skriv gärna "uppgift saknas". Blanketten skickas till 

Anvisningar för ifyllande av anmälningsblankett (beskrivning av metod, förväntad målgrupp, effekter med mera)

Beskrivning av metoden och den förväntade målgruppen
Beskrivning av metoden i termer av teknik, omfattning, tidsåtgång med mera. Vidare definieras målgrupperna i termer av sjukdomens svårighetsgrad, indikationer med mera. Andra behandlingsalternativ som står till buds för den ovan definierade målgruppen? Metodens för- och nackdelar jämfört med andra alternativ? Utgör metoden komplement till, eller ersättning för, redan etablerade metoder? Uppskattning av antal patienter som berörs för respektive indikation. Det är en fördel om det framgår hur antalet är beräknat.

Kunskapsläge rörande effekt och kostnadseffektivitet
Patientnytta: Kortfattad beskrivning av resultat angående de önskade effekterna (risker redovisas under nästa rubrik) i aktuella vetenskapliga studier.

Komplikationer och biverkningar av interventionen: Vilka typer av komplikationer och biverkningar har observerats?

Kostnadseffektivitet: Finns det någon uppgift om kostnad per behandling/undersökning och kostnadseffektivitet (t ex kronor per QALY).

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser för sjukvården/kliniken av att införa metoden

Sjukvårdens struktur och organisation:
Hur påverkas sjukvårdens struktur och organisation? Krävs tillgång till särskild kompetens eller särskilda resurser? Påverkas de etablerade metodernas användning?

Etiska aspekter
Vilka etiska konsekvenser har/får användningen av metoden?

Pågående relevanta utvärderingar
Ange kända pågående relevanta utvärderingsstudier i Sverige eller i andra länder. Var pågår dessa?  När förväntas de vara klara?

Viktiga referenser
Referera gärna till några nyckelreferenser.

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Lena Lindgren, Linköping lena.lindgren@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2018-06-25
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion