Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Postrar, bilder och annan dokumentation

Postrar

VRI på en kirurgklinik

Vad kan man lära sig av en journalgranskning?
Kirurgkliniken Länssjukhusett Ryhov redovisar en systematisk genomgång av vårdrelaterade
infektioner (VRI) på kliniken.

Från passiv vårdtagare till medskapare
- stödjande kompetensutvecklingsmodell för säker egenvård. En modell för att göra patienter medskapare i vården utifrån hur man gjorde vid enheten för Självdialys, medikcinkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Att få en bra amningsstart
- hur kvinnokliniken, Värnamo sjukhus, förbättrade stöd och information till nyblivna föräldrar. Ett arbete som gjordes i ett nätverk som innefattade hela vårdkedjan. Resultatet visade en ökad amningsfrekvens och resulterade i ett länsgemensamt arbetssätt. Resultat: mammorna var mycket nöjda meddet stöd och den information de fick om amning.

Strukturerad journalgranskning som metod för uppföljning av patientsäkerhetsarbete
- om hur antalet patientskador minskade när man började granska patientjournaler enligt GTT-modellen inom Värnamo sjukhus. De vanligast förekommande skadorna var vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador och operationskomplikationer. Granskningarna visade också att andelen vårdrelaterade infektioner inklusive urinvägsinfektioner minskade över tid.

Kontakt

Berit Axelsson

Uppdaterad: 2013-03-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion