Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tandvårdsstöd - översikt och riktlinjer

Ansvaret för att utfärda intyg kring tandvårdsstöd åvilar patientansvarig vårdgivare.
 

Det finns olika former av tandvårdsstöd som kan vara aktuellt för olika patientgrupper:
 

1. Tandvård för personer med stort omvårdsbehov i dagliga livet (nytt fönster) Nödvändig tandvård (så kallad N-tandvård) (administreras av Region Jönköpings län).

Målgruppen är personer, i såväl särskilt som enskilt boende, som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser (med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d.v.s. minst 3 gånger dagligen samt antingen tillsyn eller larm på natten) inklusive inskrivna i palliativ vård. Vidare personer som tillhör personkretsen enligt LSS paragraf 1 punkterna 1-3 samt personer med långvarig och allvarlig psykisk störning.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Intyg för N-tandvård får utfärdas av personer som erhållit särskild utbildning, sjuksköterska inom psykiatrin och hemsjukvård, distriktssköterska, bistånds- och LSS-handläggare.

2. Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling, Region Jönköpings län (nytt fönster) så kallad S-tandvård (administreras av Region Jönköpings län). Gäller patienter med vissa sjukdomar och funktionshinder

Två nya tandvårdsstöd infördes 1 januari 2013. För att patienter ska kunna erhålla dessa, behövs intyg från läkare.

Dessa intyg är avgiftsfria och ingår i patientavgift för besöket:

3. Statligt tandvårdsstöd, Försäkringskassan (nytt fönster) - STB

Förebyggande tandvård till personer med risk att få försämrad tandhälsa på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Exempelvis muntorrhet efter strålbehandling eller långvarig (minst 6 månader) läkemedelsbehandling där muntorrhet finns angivet som möjlig biverkan enligt FASS, Sjögrens syndrom, KOL-patienter med syrgasordination, svårinställd diabetes (genomsnittligt HbA1c över 73 trots god följsamhet till ordination) m.m.

 • Blankett för läkarintyg finns i Cosmic - sökväg: Ny Blankett - Intyg - ”Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder”
 • Lämnas ifylld till patienten, som tar det med till tandvården.

4. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, Region Jönköpings län (nytt fönster) så kallad F-tandvård (administreras av Region Jönköpings län)

För den som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har mycket svårt att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. (Till exempel patienter med svårt psykiskt funktionshinder, Parkinsons sjukdom, cerebral pares, RA, kvarstående symtom >6 månader efter stroke/hjärninfarkt m m).

 • Blankett för läkarintyg finns i Cosmic - sökväg: Ny blankett – Intyg – ”Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3a§ tandvårdsförordningen”.
 • Insänds ifylld av läkare till:
  Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård
  Region Jönköpings län
  Husargatan 4, Box 1024
  551 11 Jönköping
Innehåll på sidan:

Fastställt: 2013-05-08

Reviderad: 2019-10-23

Giltigt till och med: 2021-10-23

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals, samt primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bräcke Diakoni vårdcentralen Nyhälsan Nässjö, Privata vårdgivare

Anna-Karin Wixe, Sektionschef FS, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2019-11-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv