Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nodulära lunginfiltrat

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 

Nodulära lunginfiltrat

I samband med radiologisk utredning upptäcks ibland accidentellt små förändringar i lungorna, noduli,  som ger upphov till frågor. Detta gäller vid storlek upp till 10 mm. Ju större en förändring är desto större är malignitetsrisken. Denna typ av förändringar bör bedömas av en lungläkare.

Vid fynd av nodulärt lunginfiltrat ska som regel remiss utfärdas för kompletterande CT thorax (detta föreslås ofta i svar från radiologen). Därefter remitteras till lungmedicinsk mottagning vid Länssjukhuset Ryhov eller Höglandssjukhuset för bedömning. Ange om CT thorax är utförd eller beställd.

Remissen ska innehålla information om:

  • tobaksvanor
  • övriga och tidigare sjukdomar, framför allt lung- eller cancersjukdomar och TBC
  • läkemedelsanamnes eller hänvisning till aktuell läkemedelslista i Cosmic
  • uppgifter om tidigare lungröntgenhistorik
  • uppgifter om aktuell röntgen

Lungläkarens uppgift är att:

  • bedöma förändringen,
  • vid behov se patienten för att göra en mera ingående bedömning och
  • att ge en rekommendation om framtida kontroller, oftast med CT thorax.

De flesta patienterna kan på detta sätt fortsatt handläggas av inremitterande med en kontrollplan från Lungmedicin. Kontrollplanen bestäms utifrån förändringarnas storlek och en sammanvägd riskbedömning för patienten. Här ska också specificeras när ny konsultation med lungläkare ska ske.

Misstänkt lungcancer

Se Lungcancer, Standardiserat vårdförlopp

 

Fastställt: 2013-05-08

Reviderad: 2019-08-21

Giltigt till och med: 2021-08-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp lungor och allergi och primärvård

Ansvarig grupp: Lungor och allergi

Granskat av grupp: Lungor och allergi

Kontaktperson för innehåll:

Staffan Ekedahl, Distriktsläkare, RU avdelning, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Jan Viberg, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2019-08-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv