Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Avskrivning av bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB)

ESBL-bildande bakterier

För avskrivning av bärarskap med ESBL-bildande bakterier krävs:

  • Tre konsekutiva negativa screeningodlingar från rektum/feces samt från eventuell annan lokal där bakterien tidigare påvisats.
  • Minst ett års tid mellan den första och den sista odlingen.

Den läkare som väljer att avskriva ett bärarskap ska dokumentera detta med en journalanteckning samt makulera märkningen under ”Smittförande” i Cosmic. Kopia eller vidimering av journalanteckningen skickas till Smittskydd Vårdhygien.

Infektionskliniken och smittskydd vårdhygien följer inte upp bärarskap av ESBL-bildande bakterier med någon regelbunden provtagning. Avskrivning av bärarskap kommer inte heller att göras på ett systematiskt sätt utan endast i de fall där frågan aktualiseras av någon anledning.

Landstingets omfattande screeningprogram för MRB gör att ett stort antal bärare av ESBL-bildande bakterier hittas, jämfört med andra län. Bärarskap med multiresistenta bakterier innebär i många fall att extra resurser i form av enkelrum och personalförstärkning krävs vid slutenvård. Hos patienten kan en hel del oro uppstå.
Det finns därför ett behov av att kunna avskriva bärarskap i de fall där det finns goda grunder för att tro att patienten har gjort sig av med bakterien. En litteraturgenomgång visar att mer än hälften gör sig av med ESBL-bildande bakterier inom ett halvår och efter ett år är andelen ännu större. Efter enstaka negativa kontrollodlingar kan bakterien ibland återkomma, men efter upprepade negativa odlingar med flera månaders mellanrum förefaller risken för detta vara liten.

MRSA, VRE och ESBLCARBA

Den behandlande läkare som diagnosticerar en patient med MRSA, VRE och ESBLCARBA informerar patienten, gör en smittskyddsanmälan, noterar under ”Smittförande” i Cosmic samt remitterar patienten till infektionsklinikens mottagning.

Alla med ett påvisat bärarskap eller infektion med MRSA, VRE och ESBLCARBA får en patientansvarig infektionsläkare som sköter provtagning, smittspårning i familjen, information till patient och anhöriga, uppföljning och eventuellt avskrivning av bärarskap.

För avskrivning av MRSA eller VRE -bärarskap krävs tre konsekutivt negativa prov med minst ett år mellan första och tredje negativa provet. Uppfylls detta avslutas alla kontroller och eventuella restriktioner för patienten upphör. Den patientansvarige infektionsläkaren skickar kopia på journalanteckning om smittfriförklaring till smittskyddsläkaren och tar bort märkningen under "Smittförande" i Cosmic.

För ESBLCARBA finns ännu inget program för avskrivning

Handläggning vid nyupptäckt bärarskap av MRSA vid infektionskliniken
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=46279&childId=131093

*Länken fungerar bara inom Region Jönköpings län

Referenser:

ESBL

Duration of colonization with extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli in patients with travellers' diarrhoea.

Tham J, Walder M, Melander E, Odenholt I. Scand J Infect Dis. 2012 Aug;44(8):573-7. doi: 10.3109/00365548.2011.653582. Epub 2012 Jan 31.

Long-term carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli. Alsterlund R, Axelsson C, Olsson-Liljequist B. Scand J Infect Dis. 2012 Jan;44(1):51-4. doi: 10.3109/00365548.2011.592987. Epub 2011 Jul 8.

Surveillance of extended-spectrum beta-lactamase-producing bacteria and routine use of contact isolation: experience from a three-year period.

Kola A, Holst M, Chaberny IF, Ziesing S, Suerbaum S, Gastmeier P. J Hosp Infect. 2007 May;66(1):46-51. Epub 2007 Mar 12.
 

MRSA

Folkhälsomyndigheten MRSA https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/
 

Ansvariga

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-24 223 34

Version

Reviderat
2014-10-01
Fastställt
2013-07-02

Uppdaterad: 2019-04-01
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion