Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sluta röka i samband med operation

Bakgrund

I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder står: Personer som röker och ska genomgå operation har en ökad risk för komplikationer i samband operation, huvudsakligen i form av försämrad sårläkning men också form av lung- och hjärtkomplikationer. Socialstyrelsen rekommenderar därför att sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal, eventuellt med tillägg av nikotinläkemedel till personer som röker och ska genomgå operation.

Ett rökuppehåll inför operation minskar kraftigt risken för att drabbas av kärl-, lung- och sårrelaterade komplikationer. Det förkortar den genomsnittliga vårdtiden och minskar risken för att en ny operation behöver utföras. Studier har visat att rökavvänjning i samband med operation är ett av de mest effektiva sätten som går att införa i sjukvården för att minska kostnader och lidande.

Patienten ska i enlighet med patientlagen göras delaktig genom information om metoder och behandling och de risker för komplikationer som kan uppkomma. God och anpassad information ökar följsamheten till råd och behandling. Patientens delaktighet möjliggör att vården kan utformas i samråd med patienten.

Region Jönköpings län har valt att arbeta aktivt för en rökfri operation.

Primärvårdens ansvar

Primärvården ansvarar för att identifiera rökare samtt dokumentera röksatus i journaltabell. I remissen till opererande enheter ska det framgå om patienten är rökare samt att rökavvänjning då är påbörjad. Patienten ska informeras om att rökuppehåll är ett krav i samband med alla operativa ingrepp. Patienten ska remitteras till tobaksavvänjare på vårdcentral för ett kvalificerad rådgivande samtal.

Specialistvårdens ansvar

Läkare/vårdpersonal ska informera om rökuppehåll i samband med operation och dela ut informationsmaterial. Rökstatus dokumenteras i journaltabell levnadsvanor i Cosmic och information ges till patienten om att rökuppehåll är ett krav i samband med alla operativa ingrepp. Patienter som röker och ska genomgå operation ska ha kontakt med tobaksavvänjare för kvalificerad rådgivning. Patienter som inte påbörjat rökavvänjning ska remitteras till tobaksavvänjare på sjukhus/vårdcentral. Om patienten inte blir rökfri tar opererande läkare ställning till om operationen ska genomföras. Operationsplanerare eller motsvarande på opererande enhet ansvarar för att journaltabell uppdateras då patienten kontaktar vården efter minst fyra veckors rökfrihet. Operationsplanerare aktiverar då operationsanmälan som läggs till operationsväntelistan. Behandlande läkare beslutar i varje enskilt fall om medicinska undantag föreligger för att rökuppehåll inte är ett krav. Dokumenteras i patientens journal.

Tobaksavvänjarens ansvar

Tobaksavvänjare kontaktar patienten för kvalificerad rådgivande samtal. Kontakt ska vara upprättad inom två veckor. Efter samtal och överenskommelse med patienten om rökfrihet dokumenteras detta i journaltabell levnadsvanor. Patienten informeras om egenansvar att meddela rökfrihet till sin opererande enhet. Tobaksavvänjare ansvarar för att följa upp patienten efter en, tre, sex samt tolv månader. Tobaksavvänjare ansvarar för att remiss/delsvar skickas till remitterande läkare då förändring är påbörjad. Efter avslutad kontakt med patienten skickas alltid slutsvar.

Patientens ansvar

Patienten ska meddela opererande enhet efter fyra veckors rökfrihet och då aktivera sin operationsanmälan.

Uppdragsgivare och datum

Detta underdokument är utformat i bred samverkan med de opererande enheterna av Mattias Jonsson och Jesper Ekberg, Folkhälsoenheten på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Daterat 2016-06-21.

Uppdaterad: 2022-01-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv