Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Antikoagulationsbehandling, utsättning inför Thoraxkirurgi

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

UTSÄTTANDE AV ANTIKOAGULANTIA INFÖR OPERATION

ASA sätts endast ut i undantagsfall där det finns skäl att minimera blödning (ex om patienten är Jehovas Vittne).

Waran® sätts ut 4 dagar före planerad operation. Patienten instrueras i kallelsebrev kontakta sin AK-mottagning för eventuell profylax med lågmolekylärt heparin i avvaktan på operation. På inneliggande patient bör Innohep® 4500 IE sc x 2 övervägas med start två dagar efter utsättande av Waran om indikationen för antikoagulantiabehandling är stark. Dosreduktion enligt FASS vid vikt < 60kg eller njursvikt.

NOAC preparat som Pradaxa® Eliquis® och Xarelto® sätts ut före planerad operation. Patienten instrueras i kallelsebrev kontakta sin behandlande läkare för besked om när detta ska göras samt om eventuell profylax med lågmolekylärt heparin i avvaktan på operation.

Clopidogrel och Brilique® skall sättas ut minst 5 dagar före operation. Efient® skall sättas ut minst 7 dagar före operation.

ANTIKOAGULATIONSBEHNADLING OCH TROMBOSPROFYLAX

Undantagna från nedanstående riktlinjer är patienter med koagulationsrubbningar och överkänslighet mot aktuellt preparat. Dosreduktion av Innohep bör övervägas vid njursvikt. Patientansvarig läkare äger rätt att föreslå avvikelser från nedanstående rekommendationer.

Lungkirurgi

 1. Lungkirurgi/Allmän thoraxkirurgi

Hjärtkirurgi

 1. Koronarkirurgi
  - CABG med ECC
 2. Klaffkirurgi
  - Mekanisk klaff
  - Biologisk klaff med eller utan stent/klaffplastik/homograft
 3. Klaffkirurgi + Koronarkirurgi
 4. TAVI
 5. ASD

Postoperativt förmaksflimmer

 1. Postoperativt förmaksflimmer 

Ansvar för innehåll:
Hans Granfeldt, överläkare
Thoraxkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

xx, överläkare
Kardiologiska kliniken
Landstinget i Kalmar län

Författare:

Hans Granfeldt, överläkare
Thoraxkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Rolf Svedjeholm, överläkare
Thoraxkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

xx, överläkare
Kardiologiska kliniken
Landstinget i Kalmar län

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
HRK Sjukgymnastiken Hus 48
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Sjukgymnastiken hus D4
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård och specialistsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-09-04
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare