Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ögonbottenscreening vid diabetes mellitus

Hur märker vi upp att detta gäller Jkpg län?

Följande patientgrupper remitteras och undersöks enligt följande mall:

Följande patientgrupper remitteras och undersöks enligt följande
Typ I Vartannat år från 10 års ålder, oberoende av sjukdomsduration.
Typ II, kostbehandlade Första fotot vid debuten. Om ingen retinopati inga ytterligare kontroller såvida patientens tillstånd inte försämras och/eller kräver utökad terapi.
Typ II, tablettbehandlade Första fotot vid debuten, därefter vart fjärde år.
Typ II, insulinbehandlade (med eller utan tabletter) Första fotot vid debuten, därefter vart tredje år.

 
Dessa intervall gäller under förutsättning att man inte finner några förändringar, då givetvis kontrollerna kan behöva ske tätare.

Diabetesbehandlande läkare/sköterska initierar första ögonkontrollen genom remiss. När remissen inkommit kallas patienten. Efter granskning av bilderna informeras patienten antingen direkt av fotograferande sköterska eller brevledes av bildgranskande läkare. Patienten, som får veta när nästa fotografering ska ske, ombeds boka tiden själv. I undantagsfall kallas patienten.
Ny remiss erfordras om patientens terapi förändras påtagligt, t ex övergång från kost- till tablettbehandling eller från tablett- till insulinbehandling, eller om patientens tillstånd förändras drastiskt, t ex tillkomst av uremi eller snabbt förändrade HbA1C-värden. Remissen skall innehålla uppgifter om debutår, typ avbehandling, ev. diabeteskomplika-tioner – hypertoni, nefropati etc., eventuella subjektiva synbesvär
eller annat som är relevant.

Remissvar

Skickas till inremitterande i form av journalkopia. Retinopatin graderas enligt särskild kodnyckel. Undersökningsresultatet meddelas även patienten via brev. Resultatet av senare fotografering skickas inte rutinmässigt till respektive diabetesmottagning, utan kan läsas i Ögonklinikens journalanteckning (Cosmic).

I möjligaste mån samordnas eventuellt behov av körkortsintyg med ögonbottenfotograferingen.

Graviditet

Endast gravida med manifest diabetes kontrolleras. Första fotot så snart graviditeten konstaterats. Om ingen retinopati sker nästa kontroll i slutet av graviditeten. Vid retinopati minst en kontroll varje trimester.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2013-08-09

Reviderad: 2013-08-09

Giltigt till och med: 2015-08-09

Fastställt av: xxx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Patientinformation

text

Mer information

Text

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård