Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Angiografi (fluorescein, indocyaningrön)

Bakgrund
Fluorescein- och indocyaningrönangiografi (kontrastfotografering) görs för att kartlägga blodcirkulationen och blodkärlen i näthinnan och åderhinnan. Båda undersökningsmetoderna är väletablerade rutinundersökningar, ovärderliga i diagnostiken av retinala och korioidala sjukdomar och kan inte ersättas med annan teknik. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna är illamående, kräkning, syncope och
klåda. Dock kan allvarliga överkänslighetsreaktioner, såsom angioödem, andningsproblem, anafylaktisk chock, hypotension, andnings- och hjärtstillestånd inträffa, i sällsynta fall med dödlig utgång.

Ordination av undersökning
Före varje angiografi bör man noga överväga om undersökningen är medicinskt motiverad och kan vara avgörande för den fortsatta handläggningen. Undersökningen utförs alltid på direkt ordination av behandlande läkare.

Anamnes
Beakta särskilt allergi , ischemisk hjärtsjukdom, instabil hjärtsvikt, astma, KOL, njurinsufficiens/uremi, leversjukdom, graviditet och amning. Fråga efter nyligen genomgången hjärthändelse såsom instabil angina pectoris, instabil kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt) och instabil hjärtsvikt.

Aktuell medicinering
Efterhör eventuell medicinering med betablockerare. Det gäller både tabletter och ögondroppar. De vanligaste tabletterna är Seloken(metoprolol) och Tenormin (atenolol).

Kontraindikationer - Fluoresceinangiografi
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller någon hjälpsubstans.

Kontraindikationer - Indocyaningrönangiografi
Överkänslighet mot jod eller skaldjur . Överkänslighet mot den aktiva substansen eller någon hjälpsubstans.

Rådfråga narkosläkare inför undersökning
Om patienten har vårdats för instabil angina pectoris, instabil kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt) eller instabil hjärtsvikt de senaste 2 månaderna. Narkosläkare nås för rådfrågning på sökare 29401.

Informera patienten
Om undersökningens syfte och tillvägagångssätt, eventuell reaktion vid undersökningen, hur färgämnet utsöndras och pupilldilatationens verkan.

Inför fotografering
Fotografen ska försäkra sig om att läkare finns tillgänglig på ögonmottagningen, under det att undersökning med kontrastmedel pågår.

Dilatation
Stående ordination: endospipetter Tropikamid 0,5% + Phenylephrin 10%

Injektion av Fluorescite
2,5 ml – 5 ml 100 mg/ml (10%) Fluorescite injiceras intravenöst av sjuksköterska eller läkare. Injicera därefter 5 ml Natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml. OBS! Om extravasal injektion, låt nålen sitta kvar och spruta in 10 – 20 ml NaCl 9 mg/ml. (Smörj ev. med propplösande salva (tex Hirudoidsalva) för att öka cirkulationen).

Injektion av Indocyaningrön Pulsion
25 mg späds med 5 ml sterilt vatten. Hela mängden (5 ml) injiceras intravenöst av sjuksköterska eller läkare. Injicera därefter 5 ml Natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml.

Graviditet och barn
Administrering av Fluorescite och Indocyaningrön Pulsion till gravida och barn skall ske med försiktighet eftersom studier saknas och erfarenheten är begränsad.

Amning
Amningsuppehåll i 4 dagar. Bröstmjölken pumpas ut och kastas under denna period. Gäller efter tillförsel av såväl Fluorescite och Indocyaningrön Pulsion.

Dialyspatient
Ge ej högre dos än 2,5 ml av Fluorescite (halva mängden i en injektionsflaska).Vid ICG: Vidtag försiktighet vid nedsatt njurfunktion och diskutera ev med njurmedicin.

Allergisk reaktion
Överkänslighetsreaktioner är sällsynta men förekommer oftare hos patienter som tidigare fått biverkningar av ovanstående konstrastmedel (andra symtom än illamående och kräkning) eller hos patienter med svår allergi i anamnesen.

Eventuell premedicinering
Om patienten tidigare reagerat med överkänslighets-/allergireaktion exv. klåda, flush, urtikaria, angioödem, konjunktivit med klåda och rodnad, rinit med klåda, munklåda och läppsvullnad vid fluoresceinangiografi kan premedicinering övervägas inför angiografi. Detta gäller också om patienten är starkt känslig för bin och getingar, magnecylpreparat eller haft allvarliga reaktioner av födoämnen, mediciner eller kontrast. Ge 2 st tabl. Aerius munlöslig 5 mg (antihistamin) och 2ml inj. Betapred 4 mg/ml intravenöst 30- 60 min före undersökningen.

Eventuell överkänslighets-/allergireaktion
Om patienten vid angiografitillfället oväntat reagerar med exv. klåda, flush, urtikaria, angoioödem, konjunktivit med klåda och rodnad, rinit med klåda,munklåda och läppsvullnad ges initialt behandling med 2st tabl. Aerius munlöslig 5 mg, och 2ml inj. Betapred 4 mg/ml intravenöst. Patienten övervakas noga. Vid försämring exv. ökad utbredning av flush ges intravenöst Adrenalin 0,1 mg/ml, 0,1 mg=1 ml i taget med några minuters intervall. Kan även ges intramuskulärt i lårets utsida, då Adrenalin 1 mg/ml, 0,3 mg=0,3 ml.

Efter fotografering
Patienten ska stanna kvar på mottagningen under uppsikt med kvarvarande venös infart i 30 min. Undvik röntgenundersökningar med kontrast inom 36 timmar (risk för feltolkning).

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Marie Penndal
Spec ssk ögon
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-08-26

Reviderad: 2013-08-26

Giltigt till och med: 2015-08-26

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Patientinformation

xx

Mer information

xx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård