Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Traumafokuserad behandling

Moment som bör ingå i all behandling av traumatiserade barn

Stabilisering:

Psykiatrisk stabilisering avseende suicidalitet, missbruk, sömnstörningar och ätstörningar.

Psykoedukation, dvs. kunskap om reaktioner på trauma, förekomst, vanliga kognitiva förvrängningar.

Bemästringsstrategier ("coping skills") för att reglera känslor (affektreglering), fysiologiska och biologiska stressreaktioner och dysfunktionellt beteende. Exempel: andnings och avslappningsövningar, mindfulnessövningar. Undanröja kognitiva förvrängningar.

Snarast möjlig återgång till vardagsrutiner (skola, fritidsaktiviteter).

Traumabearbetning:

Uttrycka tankar, känslor, reaktioner förbundna med traumat. Exponeringen bör ske gradvis och i en takt avpassat till barnet. Risk finns annars för att symtom intensifieras och barnets och föräldrars motivation för fortsatt behandling minskar.

Skapa en sammanhängande berättelse (med ord, bild eller andra kreativa uttrycksformer) av vad barnet har varit med om.

Konsolidering:

Traumat integreras. Dåtid skiljs från nutid och framtid. Barn och föräldrar kan börja se framåt och ha realistiska förväntningar och förhoppningar om framtiden.

Bygga upp en positiv självbild.

Arbete med säkerhet dvs. säkerhetsbeteende (träna på att kunna säga ja och nej, gå ifrån en person eller plats som man upplever som otrygg, eget riskbeteende) säkerhetsplanering (vem kan barnet kontakta om risksituation föreligger).

Föräldraarbete och psykopedagogiska insatser.

Behandlingen blir betydligt mer effektiv om icke-förövande förälder/vårdnadshavare medverkar aktivt (i KIBB-behandling deltar även förövande förälder, se nedan).

Föräldrar behöver stödja barnet i form av att se, förstå och möta barnets behov. Föräldrar/vårdnadshavare behöver få information och kunskap om trauma och dess kognitiva, somatiska, emotionella och beteendemässiga påverkan.

De behöver hjälpa barnet med affektreglering, ångest och stresshantering samt bygga upp en positiv självbild.

En god anknytning underlättar högst väsentligt barnets återhämtning efter trauma. Finns brister i anknytning bör detta adresseras

Föräldrar/vårdnadshavare med egna kvarstående, besvärande symtom efter egna traumaerfarenheter bör remitteras vidare.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård