Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Stick- och sjukvårdsrädda barn och ungdomar 0-18 år och deras vårdnadshavare

Bakgrund

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Behov av ytterligare insatser uppstår när undersökning/behandling inte går att genomföra i samarbete med barnet trots att förebyggande/behandlande insatser har genomförts.

Om ett barn har vårdkontakt på barn- och ungdomshabiliteringen eller på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken BUP, kan det vara till hjälp att kontakta sjuksköterska på respektive enhet. De kan ge vägledning kring det enskilda barnets kommunikationsförmåga och behov av stöd.

Egenremiss

Vårdnadshavare eller barn uppmanas att ta kontakt med aktuell hälso- och sjukvårdsenhet.

Nivå 1

Barnhälsovård, elevhälsa och primärvård kan vid behov remittera till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUMM:

 • Konsultationsremiss (se nedan).

Nivå 2

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUMM, kan vid behov remittera till Nivå 3, stick- och sjukvårdsrädda barn, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov:

 • Konsultationsremiss (se nedan).

Konsultationsremiss

 • Under anamnes beskrivs orsak till sjukvårdsrädslan, vilken typ av prevention (se avsnitt prevention) och åtgärder som har genomförts på remitterande enhet.

Diagnostik och utredning

 • Fastställ behov av åtgärd utifrån bakgrund till stick/sjukvårdsrädsla
 • Genomför träning på egen enhet
 • Skicka eventuellt remiss
 • Kom överens med barn och vårdnadshavare och gör dem delaktiga och införstådda med vad som ska hända och deras roll i detta.

Prevention

Förebyggande åtgärder för att barn inte ska bli stick- och sjukvårdsrädda 

 • Inför och vid kontakt med hälso- och sjukvård, barnhälsovård och/eller elevhälsan ska alla barn 0-18 år få riktad information utifrån ålder, mognad och förmåga
 • Informationen ska vända sig till både barn och deras vårdnadshavare
 • Ge barn/vårdnadshavare tips om var information finns
 • Förbereda barn för besök i vården, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)
 • Information kan ske skriftligt och/eller muntligt, innehålla bildmaterial, vara webbbaserad
 • Informationen ska ske på rätt språk och kommunikationssätt
 • Vid all hälso- och sjukvårdskontakt, riskidentifiera genom att fråga barn och vårdnadshavare om de vet vad som ska hända och känner sig väl förberedda
 • Fråga om tidigare erfarenheter och om det finns stick- sjukvårdsrädsla. T.ex. inför vaccination - identifiera stick- sjukvårdsrädsla. 
  Barn och unga, Regionförbundet och Region Jönköpings läns landsting (nytt fönster)

Behandling

Behandling av stick/sjukvårdsrädsla kan genomföras på olika nivåer i vårdkedjan. Utifrån utredning fastställs behov av åtgärd med hänsyn till motivation och förmåga till träning/behandling.

Checklistor

Nivå 1

Nivå 2

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar BUMM, ger råd och stöd enligt 1177.se. Behandling av stick/sjukvårdsrädsla enligt åldersanpassade checklistor och tips vid träning inför undersökning, behandling, provtagning, injektioner. De hjälper barn/unga som har sjukvårdsrädsla p.g.a. negativa erfarenheter från vården genom träning, inskolning och tillvänjning för att de i framtiden ska kunna hantera sin rädsla och känna trygghet. Checklista BUMM

Nivå 3

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, teamet stick- och sjukvårdsrädda barn, hjälper barn/unga som har sjukvårdsrädsla p.g.a. negativa erfarenheter från vården genom träning, inskolning och tillvänjning för att de i framtiden ska kunna hantera sin rädsla och känna trygghet. Teamet tar emot internremisser och i vissa fall externremisser om barnet har anknytning till barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

Vårdplanering i samverkan mellan barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUMM, teamet stick- och sjukvårdsrädda barn och barn- och ungdomshabiliteringen genomförs regelbundet. Behovet för enskilda barn diskuteras gemensamt. Diskussion förs - var, hur och om man ska gå vidare med förebyggande/behandlande insatser eller om sedering krävs.

För råd och stöd, kontakta barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUMM, teamet stick- och sjukvårdsrädda barn på barn- och ungdomsmedicinska kliniken eller barn- och ungdomshabiliteringen.

Uppföljning

 • Barnet följs av ansvarig enhet tills planerad åtgärd kunnat genomföras eller då man bedömer att barnet är trygg i att hantera sin stick- och sjukvårdsrädsla.
 • För att säkra delaktighet, god och säker vård ställs frågan till både barn och vårdnadshavare om stick - och sjukvårdsrädsla vid all kontakt med hälso- och sjukvård.

Barnperspektivet

Kvalitetsindikatorer

 • På varje nivå i vårdkedjan ska det finnas beredskap för att hantera det problem som uppstår.
 • Varje enhet följer upp processen.

Fastställt: 2014-10-31

Reviderad: 2019-01-16

Giltigt till och med: 2021-01-16

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn- och ungdomshälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Susanne Nykvist, Spec ssk barn, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Karina Wahl, Verksamhetsutvecklare vård, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2020-06-10
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv