Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Legionella

Inledning

Legionella är en naturligt förekommande sötvattenbakterie. Förekomst i dricksvatten varierar beroende på vattentäckt. I Jönköpings län ser vi geografiska skillnader. Kontroller genom provtagning av vatten avseende legionella bör göras årligen. Detta gäller vattenledningar i byggnader, framför allt där vård och omsorg bedrivs, men även från kyltorn och offentliga inrättningar som exempelvis badhus. Lokalt kan annan provtagningsfrekvens förekomma beroende på tidigare provtagningsresultat. Beslut om frekvens tas tillsammans med fastighetsägare, kommunens miljökontor och Smittskydd Vårdhygien.

Legionella, så kallad legionärssjuka, sprids enbart via vatten och aldrig från person till person.

Regionfastigheters "Legionella i vattensystem" beskriver regionens förebyggande åtgärder. Lathundar för beskrivning av åtgärder och ansvarsfördelning beroende på fynd vid odlingar beskrivs nedan under nivåindelning.

Brukarens (vårdens) ansvar

Nedanstående text är kompletterande lokala anvisningar till Vårdhandbokens text "Legionella, förebyggande åtgärder"

Verksamhetschef ansvarar för att nedanstående rutiner följs.

  • Patientansvarig läkare ska vara kliniskt observant när patienter vårdas för lunginflammation. Bedömning ska göras om provtagning för legionella ska utföras. Aktuell provtagning är legionellaantigen i urin och odling/PCR på sekret från nedre luftvägarna.
  • Vid behov av befuktning av syrgas eller andningsluft ska sterilt vatten från flaska användas.
  • Om duschblandarens temperatur upplevs för låg eller hög görs felanmälan till Regionfastigheter (FTA).
  • Duschslang och duschhuvud med duschstril byts en gång per år i samband med storstäd. På avdelningar med patienter med nedsatt infektionsförsvar (ex hematologi, onkologi, reumatologi och infektionsklinik) kan tätare byte än ett år beslutas. Detta görs tillsammans mellan respektive verksamhet och Smittskydd Vårdhygien.
  • Duschstril med stora hål som inte ger aerosolbildning ska användas.
  • Vid fynd av legionella i vatten kan spolningsrutiner bli aktuella. Beslut om detta tas av Smittskydd Vårdhygien efter kontakt med verksamhetsansvarig och FTA.
  • Utredning av konstaterad lunginflammation orsakad av legionella görs av vården tillsammans med Smittskydd Vårdhygien. Visar utredningen att smittan är kopplad till kommunalt särskilt eller ordinärt boende sker samverkan även med fastighetsägare och miljökontor i aktuell kommun.

Nivåindelade åtgärder

Nivå 1; Inga bakterier i vattnet eller fall av legionärssjuka

Nivå 2; Påvisade bakterier i vattnet, inga kända fall av legionärssjuka

Nivå 3; Påvisade bakterier i vattnet och/eller misstänkta eller konstaterade fall av legionärssjuka

Referenser:

Se Vårdhandboken

Ansvarig

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-24 250 82

Upprättat av

Gunhild Rensfeldt
Hygiensjuksköterska

Version

Reviderad 2015-06-30

Fastställd 2014-10-20

Länkar

Samlingsremiss för vattenprovtagning

Provtagningsanvisning, legionella i vatten (ny sida)

 

Uppdaterad: 2017-12-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv