Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Markörbaserad/Strukturerad journalgranskning - gammal

Global Trigger Tool, GTT, för att finna avvikande händelser

Verktyget är en enkel metod för att på ett säkert sätt identifiera händelser, som är avvikelser från ordinarie rutiner och arbetssätt och som orsakar skada. Det är också en metod för att mäta hur vanligt dessa avvikelser inträffar sett över tid.

För patientsäkerheten är metoden att följa oväntade avvikelser över tid också ett användbart sätt för att ta reda på om förändringar som görs leder till förbättringar i vårdprocesserna.

Granskar journaler på ett strukturerat sätt
GTT-metoden innebär att man gör genomgångar bakåt i tiden av slumpvis utvalda patientjournaler. Man använder så kallade "triggers” (eller ledtrådar) för att identifiera möjliga avvikelser.

På sjukhusen i Jönköpings län har vi använt metoden en tid och i USA har metoden använts vid flera sjukhus. Metoden har använts för att mäta hur vanligt det är med avvikelser och hur stor skada avvikelsen inneburit. Man har också kunnat se inom vilka områden man skulle kunna förbättra verksamheten.

Ger endast samlad bild
Det är dock viktigt att notera, att GTT-metoden inte ska användas för att hitta varenda enskild avvikelse i en patientjournal. Med tanke på den tid det tar att gå igenom en journal, och det sätt som ett urval ska göras på, så är medtoden endast avsedd att ge en samlad bild. Därmed kan metoden ge en vägledning för vilket angreppssätt, som är tillräcklig för hur arbetet med säkerhet kan organiseras och designas.

Målet: Tio gånger säkrare
Verktyget Global Trigger Tool har tagits fram av Institute for Healthcare Improvement. Den ursprungliga formen av GTT togs fram år 2000 med hjälp av 30 personer, läkare,  farmaceuter, sjuksköterskor, statistiker och andra professioner i vården. Målet var att designa ett sjukvårdssystem som skulle vara tio gånger säkrarare och mer kostnadseffektivt än det som fanns just då. Detta arbete blev sedan utgångsmodellen för verktyget såsom det ser ut idag.

Mycket rapporterades inte
Traditionellt sett har det varit så att upptäckta avvikelser har rapporteratss mer eller mindre frivilligt eller ostrukturerat. Enligt vissa undersökningar rapporterades inte mer än 10 - 20 procent och av dessa orsakade de allra flesta inte någon skada för patienter.

Därför har det funnits ett behov inom hälso- och sjukvården att få fram ett mer effektivt sätt att identifiera händelser som skadar patienter. Det är viktigt för kunna få fram siffor för i hur stor utsträckning detta sker och hur allvarliga dessa är. Likaså behövs detta för att kunna välja ut och testa förändrade arbetssätt för att minska skador som faktiskt åsamkas många patienter.

Uppdaterad: 2017-06-26
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion