Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot bältros

Epidemiologi
Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. Efter vattkoppsinfektion i barndomen ligger virus vilande i kroppen resten av livet och när immunförsvaret försvagas på grund av ålder eller sjukdom kan viruset aktiveras igen och ge upphov till bältros. Nästan en tredjedel av befolkningen drabbas någon gång under livet av bältros och i Sverige insjuknar cirka 30 000 personer årligen. Risken för bältros och för efterföljande komplikationer ökar med stigande ålder. Över 60 års ålder är risken för postherpetisk neuralgi 10-15 %.

Indikation
Den främsta anledningen till att ge vaccin mot bältros är att minska risken för postherpetisk neuralgi. Detta smärttillstånd är förknippat med stort lidande då vanliga värkmediciner har mycket begränsad effekt. Det finns ett godkänt vaccin (Zostavax) som ger skydd mot både bältros och postherpetisk neuralgi. Vaccineffekten avtar med stigande ålder och långtideffekten av vaccinet är ännu osäker. I åldersgruppen 60-80 år är skyddseffekten mot bältros 40-65 %, med de lägsta siffrorna hos dem över 70 år och ännu sämre skydd för dem över 80 år. Skyddseffekten mot postherpetisk neuralgi är runt 65 % i hela gruppen 60-80 år, men sjunker efter 80 års ålder.

Zostavax kan rekommenderas till individer mellan 60 och 80 års ålder. Ställningstagande till vaccination görs individuellt och efter att ha värderat särskilda riskfaktorer och kontraindikationer enligt nedan. Genomgången bältros innebär ingen kontraindikation för vaccination, men en patient som nyligen haft bältros har sannolikt fått en naturlig boostring av sitt immunförsvar och man kan därför överväga att vänta några år innan vaccin ges.

Särskilda riskgrupper
Till ett antal grupper med lindrig immunosuppression och därmed ökad risk för bältros kan vaccination övervägas i samråd med behandlande läkare. Enligt Stockholms läkemedelskommittés expertråd för vacciner är det säkert, och sannolikt av nytta, att ge Zostavax till

patienter med låggradig immunosuppression i form av:

  • metotrexate <0,4 mg/kg/vecka
  • azatioprin <3 mg/kg/vecka
  • prednisolon <20 mg/dygn
  • hypogammaglobulinemi, dysgammaglobulinemi
  • leukemi i remission eller utan radio- eller kemoterapi de senaste 3 månaderna
  • >2 år efter benmärgstransplantation
  • hiv-patienter med stabil behandling och CD4>200
  • Patienter med planerad immunosuppression (>1 mån före påbörjad behandling)

Kontraindikationer
Zostavax är ett levande vaccin och är därför kontraindicerat till kraftigt immunosupprimerade individer, så som patienter med akuta och kroniska leukemier, lymfom, övriga tillstånd som påverkar benmärgen eller lymfsystemet, immunosuppression p.g.a. hiv, cellulära immunbrister eller immunosuppressiv terapi, inklusive höga doser kortikosteroider.

Genomförande
Zostavax finns upphandlat och kan rekvireras och ordineras på samma sätt som andra vaccin men ingår inte i högkostnadsskyddet.

Biverkningar
Smärta och svullnad på injektionsstället är vanligt. I sällsynta fall kan vattkopps- eller bältrosliknande utslag utvecklas.

Behov av revaccination
I nuläget ges Zostavax som en engångsdos. Hur länge skyddseffekten varar och behovet av eventuell påfyllnadsdos är okänt.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2015-02-04

Reviderad: 2019-06-10

Giltigt till och med: 2021-06-10

Fastställt av: Medicinsk programgrupp infektion och smittskydd och primärvård

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2020-08-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv