Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

ROP, screening av prematura barn, sydöstra sjukvårdsregionen

ROP, Retinopati Of Prematurity är en näthinnesjukdom som kan utvecklas hos för tidigt födda barn och som obehandlad kan leda till blindhet. Om ROP upptäcks i tid, kan det ofta framgångsrikt behandlas med laser eller kryoterapi varför screening av riskgrupper är motiverad.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Anpassas för respektive klinik. Norrköping: Remiss till ögonkliniken från barnläkare på neonatalavdelningen.  Så fort remiss kommer till ögonklinken kontakta ansvariga doktorer på kliniken; dr Nancy Skriapa-Manta (ST-läkare) eller Kristina Teär Fahnehjelm. Undersökningen sker på avdelning 14 med neonatalvård.

Obligatoriska uppgifter som ska stå på remissen:

 1. Gestationsvecka vid födelsen
 2. Födelselängd och födelsevikt
 3. En- eller flerbörd
 4. Födelseort
 5. Moders personnummer
 6. Uppgifter om sjukhistoria och allmäntillstånd

Vilka barn bör remitteras till oss:

 1. Barn som är födda <v31 (dvs 30+6)
 2. Barn som är svårt sjuka > 30 veckor
 3. Barn som haft höga syrgaskoncentrationer i inandningsluft eller haft höga pO2 värden

Ögonundersökning:

 • Start av undersökning vid 5 veckors ålder
 • Hos barn födda före v 27 uppskjuts undersökning till v31. Inte senare.

Barnen undersöks på neonatalavdelning under bevakning tills de är utskrivna från neonatalvården, därefter eventuella kontroller på ögonmottagningen.

Barnet undersöks med 1 veckas intervall tills hela näthinnan vaskulariserats. Barn, som vid 34 veckors ålder inte haft ROP kan kontrolleras med 2 veckors mellanrum. Vid förekomst av ROP individualiseras kontrollerna. Ibland behövs kontroller var tredje dag (vid typ 2 ROP, se nedan).

Dilatation:

Pupillvidgande ögondroppar specificerade nedan ges före ROP undersökningen.

Dropparna ges 45 minuter före planerad undersökning. Man droppar en droppe 2 gånger i varje ögat med en kvarts mellanrum. Vid mörka (kraftigpigmenterade ögon), får man droppa en droppe även en 3:e gång i vardera ögat vid absolut behov (om man inte har fått tillräckligt stora papiller med 2 droppa). Undersökningen ska göras 45 minuter efter den sista droppen.

En kombination av följande ögondroppar används:

Cyclopental (Cyclogyl®) 0,5%

Phenylephrin (Neosynephrine®) 0,5%.

Dropparna beställs från sjukhusapoteket som i sin tur beställer från apoteket i Umeå, varunummer 321950. De levereras i 10 förpackningar om 10 ml:s flaskor vilka oöppnade har en hållbarhet på 1-1,5 år. Öppen flaska ska kasseras inom 1 vecka.

Näthinnan indelas i zoner

Zon I, den inre zonen, innefattar den bakre polen (med en radie som utgör det dubbla opticus- makulaavståndet), zon II sträcker sig till en punkt tangentiellt med nasala ora serrata och zon III innefattar resten av den temporala näthinnan, perifert om zon II.

ROP delas in i 5 stadier

 • Vid ROP stadium 1 uppstår en vit demarkations-linje mellan vaskulär och avaskulär näthinna.
 • I stadium 2 upphöjs demarkationslinjen till en vall .
 • I stadium 3 tillkommer fibrovaskulära proliferationer, på vallen, bakom vallen och ut i glaskroppen.
 • Stadium 4 kännetecknas av en subtotal näthinneavlossning. Stadium 4 indelas i 4A,som innebär en extramakulär näthinneavlossning vanligtvis utgången från laterala periferin, och stadium 4B, som omfattar makula.
 • I stadium 5 är näthinneavlossningen total.

Plus disease innebär en ökad kärldilatation och slingrighet i bakre polen.

De allvarligaste formerna betecknas:

Typ1 ROP (= behandlingsindikation)

Zon I, alla stadier av ROP med plus disease

Zon I, ROP 3 med eller utan plus disease

Zon II, 2 eller 3 med plus disease

Vid Typ 2 ROP kontrolleras 2 ggr per vecka

Zon I, ROP 1 eller 2 utan plus disease,

Zon II, ROP 3 utan plus disease

Prevention

Forskning har ännu inte givit någon säker preventionsplan. Någon definierad syrenivå är inte identifierad. Flera riskfaktorer är dock identifierade. För närvarande förkommer forskning kring tillväxtfaktorers betydelse för ROP.

Behandling

Laserbehandling är förstahandsvalet.  Behandlingen utförs på regionsjukhus med tillgång till näthinnekirurg och adekvat neonatalintensivvård samt kompetens för sövning/sedering av prematura barn. Har beslut om behandling tagits bör denna komma till stånd snarast inom 48-72 timmar. Här kan också barnets allmäntillstånd spela stor roll och kommunikationen med neonatalvården kan inte nog poängteras. Om tillgång till RetCam-fotografering finns, rekommenderas bildkommunikation med behandlande klinik innan barnet skickas.

Laser kan behöva utföras flera gånger, därav viktigt med flera uppföljningskontroller närmaste veckorna.

Laser har visat sig ge minskade okulära och generella komplikationer jmf med den tidigare vanliga kryobehandlingen.

Kryobehandling kan tillgripas där laserbehandling inte givit tillräcklig effekt.

I fall av avancerad ROP stadium 4 och 5, kan vitreoretinal kirurgi behöva tillgripas, men resultaten är nedslående.

Medicinsk behandling har ännu inte visat någon entydig positiv effekt på ROP.

För närvarande diskuteras internationellt intravitreal injektion av anti-VEGF. Stor osäkerhet råder dock om tidpunkt , dos och frekvens av behandling, likaså om säkerheten av behandlingen på dessa små omogna barn, och en restriktiv hållning visavi detta har tills vidare rekommenderats i Sverige.

SWEDROP: är ett nationellt kvalitetsregister för ROP screening som startades år 2006 i syfte att optimera screeningen. Färdiga undersökningsformulär/protokoll finns att använda. Norrköping: Meddelande i Cosmic skickas till dr Nancy Skriapa-Manta som är ansvarig för registreringen.

WINROP: är en studie (professor Ann Hellström, Göteborg) baserad på en algoritm för beräkning av tillväxt som visat sig  lovande för att beräkna risken för behandlingskrävande ROP, och kan på sikt ev styra screeningintensiteten. Flera kliniker är aktiva i Winropstudien. Winropresultat är inkluderat i SWEDROP-indikatorerna.

Kontaktperson för innehåll:

Johan Moberg
Verksamhetschef
Ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Tomasz Marzcuk
Överläkare
Ögonkliniken, Västerviks sjukhus

Författare:

Athanasia Skriapa-Mantas, ST-läkare
Ögonkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Region Östergötlands län

Kristina Teär Fahnehjelm, verksamhetschef
Ögonkliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Region Östergötlands län

Majda Hammarbäck, överläkare
Ögonkliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Region Östergötlands län

Birgitta Sunnqvist, överläkare
Ögonkliniken, Ryhovs sjukhus
Region Jönköpings län

Peter Jakobsson, docent överläkare
Ögonkliniken, Universitetsjukhuset i Linköping
Region Östergötlands län

Fastställt: 2013-09-12

Reviderad: 2015-09-11

Giltigt till och med: 2017-09-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp ögon

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Patientinformation

Muntlig information lämnas i samband med undersökning, styrkt av om man samtidigt kan visa bilder med RetCam.

Förälder deltar ofta aktivt vid undersökning och håller sitt barn.

Skriftlig information finns på kliniken och delas ut till föräldrarna.

Referenser

1. State of the art, rev 2012, professor och överläkare Gerd Holmström Uppsala Akademiska sjukhus, tillgänglig via Svenska ögonläkareföreningens hemsida.

Uppdaterad: 2015-12-07
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare