Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kikhosta hos barn

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kan skötas i öppenvård i de allra flesta fall. Undantag är spädbarn som snabbt kan utveckla allvarlig och livshotande sjukdom som kan kräva sjukhusvård.

Klinik
Hosta i attacker särskilt nattetid. Ofta förenade med kräkningar och kikningar. Hos spädbarn kan första symtomet vara apnéer. Startar ofta som en virosliknande bild med hosta och feber. Vanligaste komplikationen är bakteriell lunginflammation. I mycket sällsynta fall fulminanta infektioner med pulmonell hypertension, kramper och encefalopati.

Smittar genom droppsmitta. Inkubationstid 1-2 veckor.

Smittsamheten vid obehandlad kikhosta är lång, upptill 6 veckor. Däremot avtar den snabbt efter 2 dygn med antibiotikabehandling. Innebär att spädbarnskontakt ur smittosynpunkt kan vara indikation för behandling även sent i sjukdomsförloppet.

Diagnostik och utredning

Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Spädbarnskontakter skall alltid efterfrågas. Smittspårning och provtagning åligger behandlande läkare. Samråd gärna med Smittskyddsläkaren.

Frikostig provtagning i kretsen kring spädbarn samt vid långdragen oklar hosta hos äldre barn och vuxna. De första 2-3 veckorna kan odling eller PCR göras på nasofarynxsekret. Därefter krävs ofta serologisk diagnostik med jämförelse av antikroppstitrar i akut och konvalecensserum med 2-4 veckors mellanrum.

Spädbarn 0 - 6 mån som utsatts för misstänkt smitta ska behandlas profylaktiskt, se nedan.

Prevention

Vaccination enligt svenska barnvaccinationsprogrammet. De som främst uppmanas se över sitt skydd mot kikhosta är nyblivna eller blivande föräldrar, sjukvårdspersonal som arbetar med spädbarn och andra med nära spädbarnskontakt. Vaccination mot kikhosta

Vid känd pågående infektion undvika kontakt med andra personer. Om någon har kikhosta i en familj smittas 90 % av de ickeimmuna familjemedlemmarna. Man är smittsam 6 veckor efter symtomdebut.

Immunitet

Efter naturlig infektion kvarstår skyddet i cirka 15 år. Vaccination ger skydd i 6-7 år. Observera att kikhosta kan förekomma även hos vaccinerade barn.

Behandling

Tidigt insatt behandling kan förkorta sjukdomsförloppet, men när kikningar väl inträtt har antibiotika mycket liten inverkan på sjukdomsförloppet. Om spädbarn (0-12 månader) finns i omgivningen till ett kikhostefall bör behandling ges för att minska smittsamheten.

  • Spädbarn 0-6 månader som misstänks ha utsatts för kikhostesmitta ska behandlas profylaktiskt, invänta inte provsvar.
  • Spädbarn 6-12 månader som utsatts för smitta behandlas vid första förkylningssymtom, invänta inte provsvar.

PM Kikhosta (Bordetella pertussis), barn- och ungdomsmedicinska kliniken (nytt fönster)

Smittskydd och Vårdhygien

Uppföljning

Ingen uppföljning.

Fastställt: 2015-03-03

Reviderad: 2019-02-27

Giltigt till och med: 2021-02-27

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-02-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv