Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Månadens tårta april   Januari 2015


går till...

Medicinska vårdenheterna A, B, C och D på Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län

Deras  systematiska arbete med Senior alert som började för ca 10 år sedan ger idag goda resultat gällande viktminskningar.

Förbättringsidéer har generat enkla hjälpmedel för personalen.

För att personalen lätt ska kunna se vilka risker en patient har och vilka åtgärder som är pågående har vårdenheterna A och B tagit fram en magnettavla, som placeras vid patientens säng. Detta gör vården säkrare, eftersom risken för missförstånd minskar. Vid uppföljning och utskrivning görs en överrapportering till respektive kommun via Meddix (ett IT-stöd för samordnad vårdplanering). Framgångsfaktorer som lyfts i arbetet är stödet från ledningen, möjlighet till utbildningar, långsiktighet och en nära dialog kring resultat.

Riskbedömning görs så tidigt som möjligt under vårdtiden, helst inom 24 h, uppger Katarina Ekberg, verksamhetsutvecklare. Både undersköterskor och sjuksköterskor hjälps åt med detta. Vårdplaner upprättas då risk för undernäring konstateras. Hög andel av våra patienter identifieras som riskpatienter. Alla riskpatienter erbjuds mellanmål, E-kost och näringsdryck.

Stort grattis!

Diagram

Magnettavla


Kontaktpersoner:

Enhet AB Liselott Svensson,
Enhet CD Katarina Ekberg,

Uppdaterad: 2015-03-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion