Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Ett årshjul för brukarnas riskbedömningar

Grattis. Norra Bergen festar med tårta från Senior alert.- Vi har ett årshjul för alla brukares riskbedömningar, det är så vi får till hela processen i Senior alert. I årshjulet skriver vi in och visar när alla brukares riskbedömningar ska göras, berättar enhetscheferna Veronica Wiberg och Minette Svensson om arbetssättet de använder.

De framhåller också teamarbete och teamledning som framgångsfaktorer.

Vid inflyttning

När en ny brukare flyttar in gör omvårdnadspersonalen en riskbedömning och en viktkontroll. De registrerar också vätskeintag under några dygn.

- Vi tar upp och går igenom riskbedömningarna på våra teamträffar. Utifrån risker beslutar vi om åtgärder. Sjuksköterska och arbetsterapeut registrerar i Senior alert och uppföljningsdatum sätts ganska snart inpå för att se så att åtgärderna har kommit i gång.

Hälsoplan

Utifrån risker och planerade åtgärder utarbetar vi en hälsoplan som ganska snart återkopplas till personalen. Regelbundna kontroller görs av vikt samt av nattfasta. Åtgärder som sätts in gällande nutrition, fall, trycksår och munhälsa följs regelbundet upp på teamträffar som hålls en gång i veckan.

Teamledningen tar gemensamt ansvar för att driva arbetet.

- Vi har regelbundna teamledningsträffar där vi som ledning med våra professioner som chefer, sjuksköterskor och arbetsterapeut en gång i månaden checkar av att allt ligger i fas.

Det som skiljer från andra kommuner

- Det som särskiljer Askersunds kommun från övriga kommuner i länet är att samtliga 15 enheter följer den vårdpreventiva processen med riksbedömning, åtgärd och uppföljning mycket bra, berättar Caroline Rehnberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Askersund.

- Vi har också korta uppföljningstider i Askersund. Vi har minskat brukarnas viktminskningar och även antalet fall per person har minskat över tid.

"Fantastiskt arbete"

- Personalen inom vård och omsorg i Askersunds kommun gör ett fantastiskt arbete med Senior alert inom samtliga 15 enheter. Norra Bergens äldreboende ligger i topp och har uppmärksammats extra av Senior alert med månadens tårta. Det  glädjer oss, säger, berättar Maria Ståhl, socialchef

Arbetet med Senior alert möjliggör ett förebyggande arbete som medför att man tidigt kan fånga upp personer med risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen och förebyggande åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede och följas upp.

 

Kontakt för Norra Bergens äldreboende: Veronica Wiberg, enhetschef och Minette Svensson, enhetschef

Inspireras av Askersunds kommun:

Så arbetar Askersund med systematiskt förbättringsarbete (pdf)

Rutin för systematisk uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Rutin för teamträffar och teamledningsträffar

Kontaktperson övergripande: Caroline Rehnberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Askersund

Uppdaterad: 2016-05-31
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion