Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Följsamhetsmätning till basala hygienrutiner och klädregler

Regelbunden mätning av följsamhet till basala hygienutiner och klädregler ger ett underlag till förbättringar i verksamheten. Hög följsamhet bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner och på så vis till att öka säkerheten för de boende. För att få effekt måste resultaten av mätningarna efterfrågas av enhetschef och diskuteras i arbetsgruppen på olika arbetsplatsträffar. Mätningar som utförs regelbundet, utvärderas och återkopplas  medför en ökad medvetenhet hos alla och håller ämnet basala hygienrutiner och klädregler vid liv i vardagsarbetet inom vård och omsorg.

Mätningarna ska fungera som ett pedagogiskt stöd, i verksamheten utan att peka ut enskilda personer genom att :

  • Identifiera eventuella brister
  • Ge initiativ till förbättringsåtgärder
  • Ta fram praktiska situationer i vardagsarbetet att diskutera
  • Påminna om olika risksituationer

Följsamhetsmätningen är helt enkelt ett redskap till att kunna arbeta förebyggande och medverka till att alla följer hygienrutiner, vilket är ett gemensamt ansvar.

Hygienrådet i Jönköpings län rekommenderar att varje kommun utför följsamhetsmätning av basala hygienrutiner och klädregler regelbundet, dock minst 2 ggr/år.

 

Instruktioner till hygienombud, angående följsamhetsmätning till basala hygienrutiner och klädregler (Ny sida)

 

Protokoll att använda vid mätning

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF)


- Rätt klädd och rena händer - självskattning (PDF)


Exempel, hur fyller jag i protokollet Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF)

 

Registrering av följsamhetsmätning

- Mall för mätresultat (Excel-fil)

- Så här fyller du i Excel-mallen (PDF)

- Vägledning för inrapportering av resultat till Smittskydd Vårdhygien

 

 

 

 

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

 

Mer information

Nationell punktprevalensmätning av BHK (länk till SKL)

 

Uppdaterad: 2019-02-21
Pernilla Johansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion