Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Urinvägsinfektion hos äldre

Det är viktigt att skilja på symtomgivande urinvägsinfektion (UVI) och asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre. ABU innebär att patienten saknar urinvägssymtom men har ≥ 105 kolonibildande enheter (CFU)/ml urin av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov (kvinnor) eller en bakterieart i ett prov (män).

ABU förekommer i upp till 50 % hos kvinnor och i upp till 30 % hos män i särskilt boende. ABU hos äldre personer ska inte behandlas med antibiotika. Antibiotikabehandling slår ut de ”snällare” bakterier som koloniserat urinen. Därmed ökar risken för reinfektion med mer resistenta och/eller sjukdomsframkallande bakterier.

Symtom som trötthet, oro och förvirring har mestadels andra orsaker och är inte specifika för UVI. Överväg alltid andra orsaker till symtomen till exempel andra sjukdomar, förstoppning, biverkningar av läkemedel eller att förändringar nyligen skett i personens omgivning. Starkt luktande urin eller pyuri är ingen indikation för antibiotikaanvändning.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienter med bakterier i urinen handläggs i både primärvården och slutenvården.

Diagnostik och utredning

Misstanke om okomplicerad UVI bör handläggas av ordinarie läkare på dagtid. Har den äldre inte feber kan man avvakta några dagar. Okomplicerad UVI är ofarligt och går i många fall över av sig själv.

 Trots positiv nitrit/leukocyter är det vanligt att det inte föreligger någon symtomgivande UVI. Urinsticka (nitrittest och leukocyter) ska endast användas vid urinvägsspecifika symtom (sveda, täta trängningar, frekventa vattenkastningar) och alltid på ordination av läkare.Om antibiotikabehandling övervägs –var frikostig med odling innan behandling påbörjas. Vid negativ urinsticka är det osannolikt med bakterier i urinen.

Äldre personer med allvarligare symtom såsom feber, smärta eller ömhet över njurar kan ha en pyelonefrit och ska ha snabb läkarkontakt för bedömning av tillståndet och eventuell antibiotikabehandling.

Individer med KAD har alltid bakteriuri. Diagnosen urinvägsinfektion måste därför grundas på kliniska symtom, särskilt feber. Se FAKTA-dokument Urinvägsinfektion hos KAD-bärare.

Vanliga orsaker till UVI hos äldre kvinnor är östrogenbrist, framfall och blåsstenar. Blåsstenar kan misstänkas vid upprepat fynd av proteus vid odling. Vid trängningar och läckage tänk på inkontinens. Vid recidiverande UVI hos äldre kvinnor bör gynekologisk undersökning utföras.


Se FAKTA-dokument Cystit hos kvinnor äldre än 16 år

Prevention

Korrekt underlivshygien kan bidra till att förebygga UVI. Det gäller både när den äldre sköter hygienen själv respektive får hjälp av annan person.

Vårdhandboken - Underlivshygien (nytt fönster)

Starkt luktande eller grumlig urin kan vara ett symtom på intorkning. Kontrollera under några dagar att personen får i sig tillräckligt med vätska.

Förebygg och behandla urinretention. Läs mer på:

Förebyggande vårdrelaterade urinvägsinfektioner, Säker vård -Underlivshygien

Behandling

Akut cystit är i de allra flesta fall ofarligt och behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom.

Lokalt östrogen kan med fördel prövas till äldre kvinnor med recidiverande UVI i de fall detta anses lämpligt.

Beakta njurfunktionen vid dosering och val av antibiotika till äldre personer eftersom de löper större risk att drabbas av bieffekter.

För rekommenderade behandlingsalternativ se:

Uppföljning

Normalt krävs ingen uppföljning efter cystit.

Kvalitetsindikatorer

Fastställt: 2015-09-24

Reviderad: 2019-08-28

Giltigt till och med: 2021-08-28

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård, Smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

Katarina Hedin, Forskningsledare, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2019-09-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv