Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Avstämningsmöte juni 2015:

Fem lokala projekt på gång

Lärmodeller II - från mötet i juni.

Lokala projektledare, styrgruppsmedlemmar för nationella plattformen för förbättringskunskap och projektledare har haft ett möte med syfte att utbyta erfarenheter, lära av varandra och blicka framåt.

Det övergripande målet för projektet Lärmodeller II är att utveckla och genomföra Lärmodeller för interprofessionell samverkan mellan utbildning, verksamhet och registercentra med fokus på kvalitetsregister i förbättringsarbete.

Samtliga fem lokala projekt är i full gång med uppsatta delmål relaterade till det övergripande målet. Våren 2015 har framför allt varit en uppbyggnad- och planeringsperiod.

Lokala projektledare har i första hand bildat styr- och referensgrupper på hemmaplan. Ett nätverksbyggande som inkluderar representanter från lärosäten, vårdverksamheten, registercentrum samt student- och patient representanter.

Olika förutsättningar

De lokala projekten har olika förutsättningar vilket också leder till olika vägar för att nå målen. För att kunna öka kunskapen om kvalitetsregister och förbättringsarbete vänder sig de lokala projekten till lärare, kliniska handledare, chefer, registerhållare och studentrepresentanter.

Aktiviteter som pågår är bland annat en undersökning av kunskapsläget för att få en baseline att utgå från. Vidare genomförs workshops i samverkan med registercentra. En filmproduktion, med studentperspektiv, där kunskap om kvalitetsregister på grundläggande nivå står också på agendan.

Projektet har ett pågående samarbete med några av de större registren för att utarbeta testmoduler för studenter.   

Implementering på gång                                         

Andra aktiviteter på grundutbildningsnivå är implementering av kvalitetsregister och förbättringsarbete i kursplaner, valbara kurser och examensarbeten. Vidare införs obligatoriska moment som bidrar till en progression i kunskap om förbättringsarbete och kvalitetsregister på olika program inom vårdutbildningarna.

Samverkan

Projektet har öppnat upp dörrar och underlättat för samverkan mellan olika vårdprogram för att utveckla lärmodeller/goda exempel i den verksamhetsförlagda utbildningen. För att stimulera verksamhetsintegrerade lärandet arbetar studenter i interprofessionella team ute på kliniker.

Stor nationell satsning

Den nationella satsningen på kvalitetsregister är stor. Hållbarhet och långsiktiga effekter är viktiga begrepp och projektet framför önskemål om att bedriva följeforskning under pågående projekt. En projektbeskrivning kommer att delges beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister i september.

En positiv attityd till förbättringsarbete och kvalitetsregister och en ambitionsnivå som är hög har gjort att projektet önskar en förlängning för att lyckas fullt ut. En kompletteringsansökan planeras vara färdig i slutet på september.

Ylva Fredholm Ståhl,
projektledare

Kontakt

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare Lärmodeller II
Jönköping Academy
Hälsohögskolan i Jönköping
 

Uppdaterad: 2015-08-21
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion