Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Lärmodeller 2, januari 2015:

Startade med ett "Lärandespår" för studenter vid årets kvalitetsregisterkonferens

Från mötet i janari 2015.

Projektet Lärmodeller 2 startade med ett "Lärandespår" för studenter vid årets kvalitetsregisterkonferens, denna gång på Elmia i Jönköping den 20-21 januari 2015. Under våren pågår arbetet med att få igång de olika delprojekten.

Lärmodeller II är ett fortsättningsprojekt efter Lärandemodeller I. Ylva Ståhl är ny projektledare för Lärmodeller II.

I projektet ingår fem lokala projekt spridda geografiskt i Sverige. De har nu påbörjat arbetet med det teoretiska och verksamhetsförlagda lärandet om kvalitetsregister i förbättringsarbetet på vårdutbildningarnas grundutbildningar. Varje lokalt projekt är en samverkan mellan utbildning, verksamhet och ett registercentrum.

Projektet Lärmodeller II hoppas kunna bidra med att sprida kunskap och erfarenheter av goda lärmodeller för lärosäten och verksamheter.

Ett annat syfte är att genomföra en interprofessionell inspirationsdag kring hur kvalitetsregister och förbättringskunskap bidrar till hälsa- och sjukvårdens utveckling samt fungera som slutredovisning för Lärmodeller II.

Ingå naturligt i utbildningen

Kvalitetsregisterkonferensen hölls i år på Elmia, Jönköping. Inbjudna studenterna deltog på seminarier, postrar, registertorget, mingel, middagen på Spira och aktivt på seminariet "Registeranvändningen ska vara naturligt redan under utbildningen".

På konferensens andra dag delade studenterna med sig av sina intryck och upplevelser. Det blev många aha upplevelser och som en student sa

"Det var en chock, för inte visste jag att det fanns så mycket om kvalitetsregister."

En annan tyckte det var spännande att i postrar ta del av hur PDSA hjulet, något de hade arbetat med i undervisningen, och "att det faktiskt också användes på riktigt i lokala förbättringsarbeten". 

Register viktigt i undervisningen

Redan på konferensens första plenum sa Karin Christensson, chef på kansliet för Nationella kvalitetsregister, att "vårdutbildningarna är ett av tre viktiga utvecklingsområden framöver".

Det ligger helt i linje med det arbete som ingår i projektet Lärmodeller II.

Planerade

Ylva  Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- och utvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening och ingår i styrgruppen för Nationella plattformen för förbättrinskunskap, planerade programmet för Lärandespåret. Totalt kom 20 personer av 30 inbjudna, varav 10 st var studenter.

Lärandespåret möjliggjordes genom ett samarbete mellan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen,  Nationell plattform för förbättringskunskap och Projektet Lärmodeller. Vid träffen den 20 januari fick studenterna träffa företrädare från dessa.

Reflektionsfrågor

Under seminariet "Registeranvändning ska vara naturligt redan under utbildningen" fick studenterna till uppgift att söka  svar på frågorna:

  • Vilket kvalitetsregister har varit mest intressant för dig?
  • Varför- på vilket sätt?
  • Hur kan du tänka dig ett förbättringsarbete tillsammans med studenter på andra vårdutbildningar baserat på data från detta register?

Vid träffen efteråt blev det tillfälle att diskutera o ch reflektera tillsammans hur förbättringskunskap och kvalitetsregister kan integreras i utbildningarna. Just det som Lärmodeller 2-projektet handlar om.

Kontakt

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare Lärmodeller II
Jönköping Academy
Hälsohögskolan i Jönköping

Uppdaterad: 2015-08-21
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion