Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Fastställa och revidera vårdriktlinjer, region Jönköpings län

Arbetsmaterial

Medicinska programgruppen, kompetenscenter och författargruppen hanterar underlagen och arbetsmaterialet på gruppens arbetssida. Arbetsmaterialet nås bara av dessa grupper och av redaktionsgruppen.
För att underlätta publicering bör dokumenten under arbete publiceras som en webbsida med mallen ”regionala vårdriktlinjer arbetsmaterial”, samt med texten "Ännu ej fastställt". Då får dokumentet rätt struktur från början. Texten "Ännu ej fastställt" tas bort efter dokumentets fastställande.

Granskning

När medicinska programgruppen, kompetenscenter är klar med dokumentet och inhämtat synpunkter från referenspersoner/remissinstanser, lämnas dokumentet till redaktionsgruppen för bearbetning.

Fastställande

Ansvarig medicinsk programgrupp, kompetenscenter fastställer dokumentet. I de fall ett dokument berör flera områden fastställs dokumentet av samtliga berörda instanser.
Regionledningen och eventuellt regionsjukvårdsledningen avgör eventuella oenigheter, olikheter i regionen.

Kontroll och revidering

Medicinska programgruppen, kompetenscenter ansvarar för att gruppens dokument kontrolleras och vid behov revideras senast inom två år. Meddelar också genomförda kontroller och ändringar till redaktionsgruppen som uppdaterar dokumentet och arkiverar tidigare version.

Omfattande förändringar ska granskas av referenspersoner/instanser och fastställas av ansvarig medicinsk programgrupp, kompetenscenter.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård