Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vad är vårdriktlinjer, anpassat för region Jönköpings län?

Unnehåll på sidan:

Syfte

Regionens dokument är ett Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för region Jönköpings län (Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus). Det ska fungera som ett regionalt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet. Regionens kunskapsstöd ägs och förvaltas av region Jönköpings län och ska stå fritt från kommersiella intressen.

Dokumenten är kortfattade, praktiskt inriktade och uppbyggda kring fasta rubriker. Dessa utformas ämnesvis med hjälp av en multiprofessionellt sammansatta grupper med representation från hela regionens specialistvård.

Ansvar

Medicinska programgrupper och kompetenscenters ansvar;

  • att utse dokument inom sitt ämnesområde. Dokumenten ska fungera som såväl beslutsstöd som konsensusdokument kring uppdragsfördelning mellan specialiserad och högspecialiserad vård
  • att söka kunskap inom angränsande kunskapsområden och eventuellt påtala behov av ytterligare dokumentation via ansvarig kontaktperson för aktuellt område
  • att ge i uppdrag, personer utanför gruppen, att författa dokument
  • att uppdatera dokumenten enligt särskilda författaranvisningar.

Dokumenten fastställs efter redaktionell granskning och berörda instanser av respektive medicinsk programgrupp och kompetenscenter, kan i sista hand tillställas regionledningen och/eller regionsjukvårdsledningen.

Författargruppernas sammansättning

Gruppens medlemmar utses av medicinska programgruppen, kompetensgruppen. Företrädare för medicinsk diagnostik, omvårdnad, rehabiliteringskunskap, samt patientsäkerhet, eller annan specifik kompetens ingår i gruppen.
Exempel på en författargrupps sammansättning:

Ordförande/processteam ledare

Ansvarar för skapande av ett kunskapsstöd inom ämnesområdet inklusive framtagande och uppdatering av ett dokument.

Sekreterare/vårdadministratör

Ansvarar för att samordna gruppens arbete, samt kontakten med central publicerare.

Läkarrepresentant och representanter från regionens specialistsjukvård

Företräder regionens specialistsjukvård i utformningen av kunskapsstödet.

Representant för medicinsk diagnostik

Företrädare för klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen.

Representant för rehabilitering

Företrädare för sjukgymnastik, arbetsterapi, psykosocialt arbete, dietist- och logopedverksamhet i regionen.

Representant för omvårdnad

Företrädare för omvårdnad inom regionen.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård