Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mitralisstenos

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården handlägger

Lätt mitralisstenos utan symptom (andfåddhet, förmaksflimmer). Alla patienter med mitralisstenos bör diskuteras med kardiolog.

Diagnostik och utredning

EKG

Förmaksflimmer?

UKG

  • Mitralisstenos av lindrig hemodynamisk betydelse
  • Mitralisstenos av måttlig hemodynamisk betydelse
  • Mitralisstenos av uttalad hemodynamisk betydelse

Arbetsprov

Utförs vid osäkerhet avseende symtom eller fysisk prestationsförmåga.

Behandling

Information till patienten

Ta snarast kontakt med läkare om tillkomst av andfåddhet eller hjärtklappning/förmaksflimmer.

Medicinsk behandling

Betablockerare och/eller kalciumantagonister (verapamil, diltiazem) för att optimera  hjärtfrekvensen och förbättra hemodynamiken genom att förlänga diastole. Diuretika och sedvanlig hjärtsviktbehandling. Försiktighet med ACE-hämmare som vid alla andra stenotiska vitier.

Antikoagulationsbehandling är indicerad vid endera av nedanstående alternativ:

  • Förmaksflimmer
  • Kardiell embolisering
  • Förmaksdilatation > 50 mm
  • Spontankontrast/tromb i vänster förmak påvisad vid hjärtultraljud.

Sjukskrivning

Vid begränsande symptom kan sjukskrivning bli aktuell motsvarande funktiontionsnedsättning 
Socialstyrelsen, försäkringsmedicinskt beslutsstöd (nytt fönster) (se sjukdomsgrupp: Hjärta och kärl). 
Efter mitralisklaffkirurgi sjukskrives vanligen patienten 4 – 8 veckor.

Uppföljning

Patienter med lindrig mitralisstenos

Patienter utan symtom följs med 2–3 års intervall. Vid progress och/eller tillkomst av symptom handläggs av kardiolog.

Patienter med måttlig/uttalad mitralisstenos (<1.5 cm2)

Preoperativ utredning bör övervägas hos patienter som bedöms operabla.

Patienter med minst måttlig mitralistenos som är helt asymtomatisk utan symptom vid arbetsprov kan följas kliniskt med UKG årligen. Särskild värdering av perkutant ingrepp (PTMV) görs av patienter med hög embolirisk (tidigare emboli, vänster förmakskontrast, paroxysmalt FF) eller risk för hemodynamisk dekompensation (PA-tryck över 50 mm Hg, önskad graviditet eller icke kardiell kirurgi).

Patienter med symptom av sin mitralistenos ska värderas avseende PTMV eller kirurgi.

Kvalitetsindikatorer

  • Väntetid från beslut till genomfört klaffkirurgi-ingrepp.
  • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Rehabilitering efter klaffoperation

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-09
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik