Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Basal infektionsutredning

 

 

Basal infektionsutredning (rekommendation av smittskyddsläkare Peter Iveroth 2016)

UNDERSÖKNING

BARN 0-5 ÅR

BARN 6 år och äldre

Blodstatus

Ja

Ja

HbsAg (kommentar 1)

Ja

Ja

Anti HCV(kommentar 1)

Ja

Ja

HIV

Ja

Ja

MRB-multiresistenta bakterier

Se nedan (2)

Se nedan (2)

Faecesmikroskopi

Endast vid symtom

Endast vid symtom

Faecesodling/ annan odling

Endast vid symtom

Endast vid symtom

PPD 2TU

Ja upp till 2år

Nej

TuberkulosIGRA

Ja, 2 år och äldre

Ja

Lungröntgen

Se nedan (3)

Se nedan (3)

PKU (kommentar 4)

Ja

Nej. Vid misstanke om metabol sjukdom remiss till BUMM

(1) Hepatitserologins syfte är att identifiera aktiv infektion. Om HBsAg är negativ och barnet är ovaccinerat erbjuds vaccination. Anti HBs behöver inte kontrolleras rutinmässigt. Vid positivt svar på HbsAg, Anti HCV, RPR, HIV eller MRB – informera patienten om provresultatet och remittera därefter till Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

(2) MRB-screening är aktuell när patienten förväntas ha upprepade vårdkontakter. Till exempel patienter som är gravida, behöver habiliteringsstöd, tandingrepp med mera. MRB-screening näsa, svalg, rektum. För de barn som inte förväntas ha upprepade vårdkontakter men som vid hälsoundersökningen visar sig ha infekterade sår/eksem eller bölder - var generös med kliniska odlingar! MRB-screena inte dessa. Om de söker slutenvård faller de ut i screeningrutinen där.

(3) Tuberkulos. Barn och ungdomar som kommit från länder med högre tuberkulosincidens än Sverige bör snarast efter ankomsten undersökas beträffande tuberkulos.
- PPD < 6mm erbjuds vaccinering om ej tidigare vaccinerad.
- PPD ≥ 6 mm och ovaccinerad – RTG PULM och remiss Infektion.
- PPD > 10 mm och  vaccinerad - RTG PULM och remiss Infektion.

Vid positivt TuberkulosIGRA - se Fakta tuberkulos

Tuberkulintest med PPD görs för att utesluta aktiv Tuberkulos och inte för att fastställa vaccinationsstatus. Om negativ tuberkulos IGRA kan man vaccinera med BCG utan föregående PPD.

Om BCG-ärr finns är det aldrig aktuell att vaccinera med BCG igen.

För mer utförliga rekommendationer och kontraindikationer för vaccination se Riktlinjer för vaccination. Se även Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos publicerad på Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och vaccination, Folhälsomyndigheten (nytt fönster)

Inom Barnhälsovården erbjuds också BCG vaccination till barn födda i Sverige som löper ökad risk att utsättas för tuberkulos-smitta, rutiner för PPD prövning och BCG vaccination inom Barnhälsovården var god se BHV-rikshandboken:
BCG-vaccination, Rikshandboken Barnhälsovård (nytt fönster)

 (4) PKU Sedan 2010 har PKU-laboratoriet utökad nyföddhets-screening via PKU-provet, från tidigare fem sjukdomar till nu totalt 24. PKU tas på barn upp till och med fem års ålder. Observera att familjen skall informeras om att provtagningsresultat lagras nationellt. Övrig provtagning görs beroende på anamnes och fynd enligt läkarens bedömning.

PKU-provet, Karolinska Universitetssjukhuset (nytt fönster)

Uppföljning med läkarbesök ska ske hos barnläkare/ distriktsläkare om provsvar, tillväxt eller hälsosamtal ger misstanke om sjukdom.

Om sjuksköterskan i anamnesen uppmärksammar medicinska frågeställningar( inkl dåligt tandstatus) bokas tid för läkarundersökning.

Uppföljande läkarbesök (barnläkare/distriktsläkare).

Mer information

Detta är en fördjupning till Hälsoundersökning barn och ungdomar från andra länder

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv