Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Lungemboli

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

 

Bakgrund

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Omhändertagande av patient med misstänkt lungemboli

Patienter med cirkulatorisk påverkan eller med oklar diagnos vårdas på HIA med kontinuerlig övervakning av EKG och pulsoxymetri. Vid behov utförs ekokardiografi. I väntan på diagnostik ges vid stark misstanke om lungemboli heparin eller tinzaparin, Innohep® s.c. 175 Anti-Xa IE/kg kroppsvikt x 1 enligt schema.

Lokala tillämpningar:

Jönköping: Lungemboli, Koagulation, medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov, Jönköping (begränsad behörighet, nytt fönster)

Värnamo: PM för behandling av djup ventrombos och lungemboli , medicinkliniken, Värnamo sjukhus, (word, nytt fönster)

Diagnostik och utredning

 • CT-thorax (spiral-CT) – Diagnostiskt metod som används i första hand och kan även utföras under jourtid.
 • Lungscintigrafi - kan endast utföras under dagtid måndag - fredag. Om möjligt görs både perfusion- och ventilationsscintigrafi. Normalt undersökningsresultat utesluter lungemboli. Förekommer samtidig lungsjukdom är CT att föredra.
 • Ekocardiografi - kan vid obstruktionsgrad > 25% påvisa tryck och volymsbelastning av högerhjärtat och möjliggör skattning av PA-tryck genom förekomst av tricuspidalisinsufficiens. Hos kraftigt påverkad patient med stark klinisk misstanke kan ekokardiografi, talande för massiv lungembolisering ligga till grund för aggressiv terapi utan föregående pulmonalisangiografi.
 • Pulmonalisangiografi (DSA) – kan utföras i speciella fall efter diskussion med röntgen.
 • Artärblodgas. OBS! provet skall tas i a. Radialis.
 • Övriga undersökningar - D-dimer, EKG, rtg pulm (differentialdiagnostik) är ospecifika men kan ge misstanken.

Behandling

Patienter med cirkulatorisk påverkan eller med oklar diagnos vårdas på HIA med kontinuerlig övervakning av EKG och pulsoxymetri. Vid behov utförs ekokardiografi. I väntan på diagnostik ges vid stark misstanke om lungemboli heparin eller tinzaparin, Innohep® s.c. 175 Anti-Xa IE/kg kroppsvikt x 1 enligt schema.

BEHANDLING

Grad av embolisering

I
(massiv)

II
(submassiv)

III
(måttlig)

Heparin, Innohep

+

+

+

Trombolys

+

+/-

-

Heparin, Innohep, Waran

Heparin ges som bolus 5000 E iv, följt av Heparin infusion. Följ Aptt och justera dosen enligt schema. Waran insättes och ges minst 6 månader. Heparininfusion/Innohep sc fortsättes alltid till dess PK/INR nått terapeutisk nivå.

Fibrinolys vid lungemboli

Indikationer

1. a) Symtom och kliniska tecken på massiv lungemboli med tecken på hemodynamisk instabilitet:
* tackypné > 20 andetag/minut, låg syrgasmättnad trots
5-10 liter O2/min
* tackycardi > 100, blodtryck < 100 mm Hg
b) UKG-fynd med högerkammarpåverkan som inger klar misstanke om akut lungemboli.
2. CT-thorax (lungscintigrafi eller pulmonalisangigrafi) verifierad massiv lungemboli.

Kontraindikationer samma som vid fibrinolysbehandling av akut hjärtinfarkt.

Behandlingsschema:

FÖRE START AV BEHANDLING:

 • Två välfungerande venflonkanyler - en i vardera armen
 • Undvik ven- och artärpunktioner under de första 6 timmarna.
 • Undvik s.c. och GE EJ im injektioner under 24 timmar efter behandlingstart.
 • Ge bolusdos heparin före Actilyse.

Om Heparininfusion har startats ska uppehåll göras medan rt-PA (Actilyse) ges.

Infusion rt-PA (Actilyse)

 • Ge (viktbaserad dosering) 70 - 100 mg Actilyse intravenöst under 2 timmar , varav 10 mg som bolusinjektion
 • 2 timmar efter Actilyseinfusionens avslutande återinsättes eller påbörjas heparininfusion. Ingen bolusdos!
  Heparin infusionen ges under fem dygn med målsättning APTT 60-90 sekunder. Waran insätts då patientens kliniska tillstånd har förbättrats. OBS! Om lågmolekylärt heparin är givet i högdos, avvakta om möjligt med heparininfusion 8-16 timmar.

Fastställt: 2006-01-01

Reviderad: 2011-03-16

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Pierre Cherfan, Verksamhetschef, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Anders Sjögren, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Anne Hiselius, Läkemedelsstrateg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2015-12-11
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik