Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Höst 2015

Senior alert tårtan går till Avd 112O, Ortopedkliniken Region Gävleborg

Stort Grattis till er!

Ortopedavdelning 112O har en mycket god systematik för sitt vårdpreventiva arbete! Tydliga rutiner för hur och när patienterna riskbedöms, får åtgärder och när de ska följas upp är framgångsfaktorer. Avdelningen arbetar med munhälsa. Dialogen kring resultat är viktig och har genererat flera förbättringsarbeten för områdena undernäring och trycksår. Just nu är avdelningen med i ett projekt kring fallprevention och kan djupdyka i registret för att hitta nya förbättringsåtgärder.  Bra jobbat och lycka till i fortsättningen!

Sammanfattning av processtegen

Processarbete

”Vid Ortopedkliniken i Gävle har vi under lång tid försökt få till att samtliga medarbetare är delaktiga i registrering och de åtgärder som ska utföras. För att nå ett lyckat resultat är detta av stor vikt. Vi har en grupp på tre personer som är de som går på möten mm och sen ger info till övriga. Vi mäter risker för undernäring, fall, trycksår samt ohälsa i munnen. De flesta som registreras får åtgärder samt uppföljning. Det positiva med Senior alert är att det ökar personalens medvetande då man tydligt ser patientens risker, som t.ex. undernäring. I tidigt skede satte vi in näringsdryck x 2 dagligen, dels för att korta nattfastan men också för att öka näringsintag. Vi har också arbetat aktivt med att minska risken för trycksår.

All personal har idag kunskap om vikten av preventivt arbete för att motverka vårdskador. Risken för fall finns för ett stort antal patienter, dels pga. demens, oro samt ben som inte bär pga. frakturer. Vi har under mycket lång tid tillbaka registrerat samtliga fall på vårdavdelningen. Sedan drygt ett år tillbaka registrerar vi också fallen i Senior alert. Vi kan nu använda dessa register för att t ex se vilken tid på dygnet patienten ramlar samt i vilka situationer mm.

Då vi nu också deltar i ett projekt med fallprevention har det varit av stort värde. För att lyckas måste det lyftas i personalgruppen vilket vi ofta gör på morgonmöten. Vi har en styrtavla där vi följer resultat månadsvis. För att lyckas gäller att ständigt arbeta aktivt o hitta förbättringsåtgärder utifrån vad som är möjligt i din verksamhet.

Det är 0ckså viktigt att jag som chef visar intresse för det arbete som görs. Efterfrågar resultat samt diskussioner vad orsaker är när resultatet inte når upp till de mål vi satt. Vad behöver vi göra för att uppnå resultat mm."

Kontakt

Kerstin Bäckström
Chef, Ortopavdelning 1120

Webbplats: Region Gävleborg

Uppdaterad: 2015-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion