Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsa- och sjukvård till tillståndslösa patienter

Samlad information om regler och rekommendationer om praktiska rutiner vid vård av tillståndslösa patienter. Det innehåller bland annat instruktioner för registering av C-nummer, läkemedelsförskrivning, remisser och sekretessregler.

Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. Samtidigt började även förordningen (2013:412) om vårdavgifter med mera för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd att gälla.

Vistelsen i Sverige gällande tillståndslösa ska anses vara stadigvarande och inte bara tillfällig. Ex på personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd:

 • en tidigare asylsökande som fått avslag på asylansökan och som håller sig undan avvisning
 • en tidigare avvisad som rest in i Sverige igen
 • en person som arbetar här utan att ha sökt nödvändiga tillstånd
 • en person som stannat kvar när visumet gått ut
 • en anhörig som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och som stannar kvar här

Patienternas identitet är viktig för hälso- och sjukvården för att kunna garantera medicinsk säkerhet i vård och behandling genom en god dokumentation under pågående vårdtillfälle.

Patienten ska informeras om vilket identitetsnummer (C-nummer) som skapats. Patienten ska vid varje besök få med sig en journalkopia.

Rätten till hälso- och sjukvård och tandvård

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen har alla rätt till akut vård och omedelbar vård oavsett status, etnicitet eller kön. Ekonomi får heller aldrig vara ett hinder vid akut eller omedelbar nödvändig vård.

Tillståndslösa vuxna har rätt till akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan anstå på samma sätt som asylsökande.

Barns rätt regleras i Lagen om Hälso- och sjukvård till asylsökande (2008:344) och enligt Barnkonventionen, artikel 24. Barn har rätt till all hälso- och sjukvård (<20 år) och tandvård (>18 år) som landstingets egna länsinvånare, inklusive barnhälsovård vid BVC. Detta gäller även asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare s k ensamkommande barn. Barn har rätt till en inledande hälsoundersökning som för asylsökande. Patientavgift som egna länsbor, barn.

Region Jönköpings län rekommenderar att även vuxna erbjuds en hälsoundersökning. Vid misstanke om allmänfarlig sjukdom är den enskilde skyldig att låta undersöka sig enligt Smittskyddslagen kap. 2 2§.
Mer information:

Registrering Cosmic

När en patients identitet inte kan fastställas ska namn och personnummer ersättas med löpnummer enligt föreskrift SOSFS 1989:1 punkt 3.

Om ingen identitetshandling finns markeras "Ej visat legitimation" i kassan. Det finns som alternativ vid legitimationssätt.

Region Jönköpings län använder C-nummer. Exempel: 20080101-C013 (2008 anger årtal och C013 är ett löpnummer).

C-nummer tas ut från befolkningsregistret och beställs under dagtid och vardagar via IT-centrum. Vid jourtid kontaktas respektive akutmottagning i länet.

Vid varje nytt vårdtillfälle eller öppenvårdskontakt ska ett nytt C-nummer skapas.

Vid en sammanhängande vårdperiod kan undantag göras så att samma C-nummer kan användas under hela vårdtiden, till exempel från akutbesök som leder till inskrivning, förflyttning till annan enhet, konsultation eller provtagning. Men man måste då vara säker på att det är samma person som vårdas under ett och samma C-nr. När det finns behov av att använda denna rutin med samma C-nr så får ansvarig verksamhetschef ta beslut om detta.

Patientavgift

Patientavgiften för vuxna tillståndslösa patienter är samma som för asylsökande vuxna.

Tillståndslösa barn har fri hälso- och sjukvård (<20 år) och tandvård (>18 år) på samma sätt som barn som är skrivna i Jönköpings län.
Mer information: Vård av personer från andra länder, Patientavgifter i vården, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Kontaktvägar

Lämna alltid vårdenhetens kontaktuppgifter (telefonnummer, öppettider och eventuellt namngiven kontaktsjuksköterska) till patienten så att han eller hon vid behov kan återkomma om vårdbehovet förändras eller om det finns frågor.

Ange även i patientkortet uppgifter för kontaktväg till patient för provsvar, kallelse till undersökning eller liknade. Exempel på kontaktväg till patient är:

 • Adressuppgift
 • Mobiltelefon
 • Närstående och/eller annan kontaktperson som patienten uppgivit

Dokumentation

Patientjournal ska föras vid all vård, undersökning och behandling av patient inom hälso- och sjukvården. En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård enligt Patiendatalagen. Dokumentation/journal av vårdtillfälle/öppenvårdskontakt görs i rådande dokumentationssystem med den identitet som föreligger.

Observera att vid vård av barn/nyfödda ska inte förälders/vårdgivarens namn, personnummer eller liknade anges i journaltexten i barnets journal, men dessa uppgifter kan registreras under närståendeinformation.

Lämna alltid ut kopia på dokumentation från patientjournal till patient och uppmana patienten att alltid ta med dessa handlingar vid nästa vårdkontakt, oavsett om det sker i eller utanför länet.

Mer information: Manualer och rutiner Cosmic, vårddokumentation (nytt fönster)

Remisshantering

Vårdbegäran

En förutsättning för att kunna utfärda remiss i Vårdbegäran i Cosmic är att det är möjligt att kunna följa hela remissflödet med samma C-nummer. Det vill säga att det påbörjade C-numret fortsatt kan användas hos remissmottagaren vid planering/bokning/remissvar. Detta gäller remiss/konsult under en sammanhållen vårdperiod.

Om remiss ska utfärdas som genererar besök och remissvar efter det aktuella vårdtillfället eller öppenvårdskontakten får blanketten "Brev angående patient" användas.

Mer information: Manualer och rutiner Cosmic, vårdbegäran (nytt fönster)

Ros

Information om vad som gäller vid beställning av medicinsk diagnostik när personuppgifter saknas eller är ofullständiga, Mer information: Manualer och rutiner Cosmic, Instruktioner och rutiner för ROS (nytt fönster)

Sekretess

Regler för sekretess och integritet gäller för alla tillståndslösa personer, på samma sätt som för asylsökande, personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Detta innebär för sjukvårdens medarbetare:

 • När en tillståndslös patient uppsöker vård ska inte Migrationsverket kontaktas.
 • Även om sekretessen och tystnadsplikten är omfattande kan sekretessen brytas under vissa omständigheter, utan att patienten ger sitt medgivande. Gällande regelverk för anmälningsplikt gäller för tillståndslös patient på samma sätt som för andra patientgrupper.
 • På fråga från myndighet har vårdgivaren skyldighet att uppge, om en identifierbar tillståndslös patient vårdas inom verksamheten. Begär för säkerhets skull att få motringa (om telefonnumret går att kontrollera via nummerupplysningen eller koppling sker via mottagande telefonväxel).

Mer information: Tystnadsplikt och sekretess, Vad gäller? 1177.se (nytt fönster)

Läkemedelsförskrivning

Länk till rutiner för läkemedel till tillståndslösa

Hjälpmedel

Hjälpmedel som ingår i akut vård och vård som inte kan anstå ska erbjudas tillståndslösa patienter enligt gällande regelverk. Övriga hjälpmedel förskrivs inte.

Patienten kan köpa hjälpmedel som ligger inlagda som varor i Cosmic via enhetens reception.

Ekonomisk ersättning

Enheterna får ekonomisk ersättning för tillståndslösa. Det utgår samma ersättning som för länsbor eller utomlänare  beroende på om det avser specialist- eller primärvård. Detta sker som vanligt efter registrering i Cosmic eller ansökningar till ekonomienheten på Regionens Hus.

För folktandvården utgår också ersätting vid registrering i T4 enligt samma rutiner som för asylsökande personer. Privata tandläkare skickar fakturorna till Regionens Hus, fakturaenheten.

Kostnader för hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande (samt tillståndslösa)  finansieras med statligt stöd från Migrationsverket.

 

Uppdaterad: 2018-12-06
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion