Region Jnkpings ln Personal i vård/omsorg
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Rehabilitering - vanliga frågor och svar

 

1. Vilken version av COPM är aktuell?

Svar: Senior alert kommer att använda den senaste versionen av COPM. Översättningen beräknas vara klar i mitten av mars 2016. Den nyaste versionen är mer lättillgänglig men det är inga skillnader vad gäller själva bedömningen mellan gammal och ny version.  Nyttan med  bedömningen och vetenskaplig evidens  är tydligare.


 

2. Kan COPM och rehabilitering i Senior alert användas inom både lansting och kommun?

Svar: Ja. COPM är inte kopplad till diagnos, kön eller ålder och kan därmed användas inom olika verksamheter. Erfarenheten visar att COPM kanske inte är det bästa valet i en akut situation eller när man har väldigt korta vårdtider.


 

3. Går det att använda COPM på personer med kognitiv svikt?

Svar: Det går att använda COPM vid personer med lätt kognitiv svikt. Personen behöver ha förmåga att kunna väga siffrors innebörd vid skattningen. Det handlar mycket om god intervjuteknik och det går bra att närstående eller personal medverkar.


 

4. Hur kan/får jag förändra den 10-gradiga skalan om jag arbetar tillsammans med personer som har svårt att förstå den?

Svar: Som det står i manualen så kan du exempelvis hänvisa till bedömning av konståkning, att skalan är en stegvis ökning. Ett annat sätt kan vara att exempelvis fråga om man är mer eller mindre nöjd med sitt utförande. Då kan man kanske avgöra om man ska koncentrera sig på den högra eller vänstra sidan i skalan. Därefter kan man kanske ånyo fråga om man är exempelvis är ”ganska nöjd” typ runt en 6-7 eller ”extremt nöjd” runt 9-10. Försök hitta ett sätt att förklara skalan så personen förstår. Det är viktigt för att du ska lyckas fånga personens egen uppfattning.


 

5. Hur kan/får jag göra den 10-gradiga skalan mer anpassad för personer som har synnedsättning?

Svar: Du kan exempelvis kopiera skalorna och förstora dem. Men du ska behålla skalans utseende. Du kan också färglägga den vita bakgrunden om det underlättar för personen.


 

6. Kommer det vara krav på utbildning för att använda COPM i Senior alert?

Svar: Nej, men både upphovsmännen till COPM, Senior alert och Sveriges Arbetsterapeuter betonar det är viktigt att läsa manualen och förstå den teoretiska bakgrunden samt hur det personcentrerade instrumentet fungerar. Gör provintervjuer och diskutera med dina kollegor. Ju fler intervjuer desto bättre blir du att göra COPM.


 

7. Vem kommer att få göra COPM-bedömningar och rehabilitering i Senior alert?

Svar: Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska kan göra COPM-bedömningen. De rehabiliterande insatserna utförs av teamet. Vem som helst kan registrera i Senior alert.


 

8. Vad blir det för skillnad när man börjar använda COPM i Senior alert?

Svar: COPM stödjer ett personcentrerat perspektiv i rehabprocessen och kan användas som underlag för målformulering. Bland de team som medverkat i testperioden tyckte man bl a att fler jobbar mot samma mål, teamet sparar tid då inte varje yrkeskategori behöver ställa samma fråga flera gånger. Här kan du se vad de tycker. LÄNK TILL FILMEN


 

9. Enligt manualen sid. 25 innebär en förändring på 2 poäng eller mer mellan mättillfälle 1 och 2 med COPM en viktig klinisk skillnad. Vad finns det för stöd i detta påstående?

Svar: Detta framkom i studier tidigt då man studerande validiteten hos COPM och man kunde också identifiera samma resultat i den bibliografi som gjordes 2006. Vill du läsa på mer om detta så läsa gärna: McColl, MA, Carswell, A., Law, M., Pollock, N., Baptiste, S., & Polatajko, H. (2006).Research on the Canadian Occupational Performance Measure: An annotated resource. Ottawa, ON: CAOT.


 

10. Ska COPM göras på alla som har fallrisk?

Svar: Nej. Teamet behöver ta ställning till om personen behöver och har nytta av samordnade och målinriktade insatser från teamet, dvs rehabilitering. Behovet av rehabilitering bedöms alltså individuellt från person till person. Vissa personer kan behöva teaminsatser, medan andra har behov av insatser från en profession t ex styrka- eller gångträning av fysioterapeut.


 

11. Ska COPM göras på alla?

Svar: Nej. COPM ska göras på en person som man tror har behov och nytta av rehabilitering.


 

12. Vad kostar manualen?

Svar: Bedömningsinstrumentet COPM finns att köpa till självkostnadspris 350 :- inklusive moms och porto hos Sveriges Arbetsterapeuter http://www.arbetsterapeuterna.se/copm 


 

13. Länk till den kanadensiska hemsidan om COPM

Svar: http://www.thecopm.ca/faq/


 

Uppdaterad: 2017-07-21
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion