Region Jnkpings ln Kontakt och support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Att ansluta sin organisation till registret
- vanliga frågor och svar

1. Hur går man tillväga för att ansluta sin organisation till Senior alert?

Svar: Ett avtal måste upprättas mellan Senior alert och den organisation med hälso- och sjukvårdsansvar som önskar ansluta sig till registret. Senior alert's support lägger in er enhet i registret. Läs mer här!

Kontakta senioralert@rjl.se


2. Behövs någon IT-applikation?

Svar: Senior alert är ett webbaserat system. För att logga in i systemet krävs att datorn har NetId installerat. Tala med din IT-avdelning om du har frågor.


 3. Kan alla logga in i Senior alert?

Svar: Nej, för att kunna logga in i Senior alert måste användaren ha ett SITHS-kort som är kopplat till Senior alert.


4. Kan man få tillgång till en utbildningsmodul av registret?

Svar: Ja, det finns en öppen utbildningsmodul som nås via Senior alerts hemsida.


5. Vad kostar det att gå med i Senior alert?

Svar: Anslutning och användning av Senior alert för Sveriges kommuner är från och med 2019 förenat med en kostnad basert på antal invånare per kommun. Staten och regionerna bidrar gemensamt till finansieringen av de Nationella kvalitetsregistren.


6. Vem är juridiskt ansvarig för registreringar i Senior alert?

Svar: Den vårdgivare som har ansvaret för hälso- och sjukvården och skriver i hälso- och sjukvårdsjournalen är juridiskt ansvarig och har ansvaret för vem/vilka som har behörighet till Senior alert.

"Patientdatalagen, 1 kapitlet. Lagens tillämpningsområde
1 § Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal."

I patientdatalagen avses med vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun som bedriver hälso- och sjukvård (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person (ex sjukhus i bolagsform som är landstingsägd) eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).

Av personuppgiftslagen och patientdatalagen följer att varje vårdgivare är ansvarig för sin egen behandling av personuppgifter (personuppgiftsansvar).

"Patientdatalagen, 7 kapitlet. Nationella och regionala kvalitetsregister
1 § Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare."

Om kommunen eller landstinget i avtal reglerat att hälso- och sjukvården ansvaras av en privat vårdgivare är det den privata vårdgivaren som är juridisk vårdgivare. Det är då den privata vårdgivarens legitimerade personal som dokumenterar i den privata vårdgivarens hälso- och sjukvård journal. Om kommunen eller landstinget har privata vårdgivare men inte i avtal reglerat ansvaret för hälso- och sjukvården är det kommunen eller landstinget som är fortsatt juridisk vårdgivare för hälso- och sjukvården.

Det betyder att den vårdgivare som har ansvaret för hälso- och sjukvården och skriver i hälso- och sjukvårdsjournalen är juridisk vårdgivare enligt lagen och har ansvaret för vem/vilka som har behörighet till uppgifter på personnummernivå i Senior alert. Detta innebär att en användare kan ha flera användar-id/SITHS-kort som är kopplade till olika juridiska vårdgivare.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/?bet=2008:355#K7


7. Vem är personuppgiftsansvarig i Senior alert?

Svar: Region Jönköpings län är centralt personuppgiftsansvarig. Regionstyrelsen har personuppgiftsbiträdesavtal med Senior alerts IT-leverantör UCR, i Uppsala.

Vid registrering i kvalitetsregister är varje vårdgivare personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som den utför till exempel vid insamling och inrapportering av personuppgifter till ett Nationellt Kvalitetsregister. Det innebär att inrapporterande vårdgivare alltid har personuppgiftsansvar för sin egen hantering av personuppgifter. Detta ansvar kallas ofta lokalt personuppgiftsansvar.

Så här beskriver Datainspektion vad som åläggs en lokal vårdgivare:
"Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig enligt 7 kap. 3 § 1 st PdL lämna information till den enskilde som ska registreras. Information ska lämnas i enlighet med 8 kap. 6 § PdL. Utöver detta ska också information lämnas om rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret, i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa än från den enskilde själv eller dennes patientjournal, och vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att lämnas ut till."


  8. Behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal vid anslutning till Senior alert?

Svar: Nej, Region Jönköpings län är personuppgiftsansvarig för Senior alert och ansvarar för dess innehåll. Personuppgiftsbiträdesavtal finns mellan Region Jönköpings län och Uppsala Clinical Research, UCR, som är IT-plattform för Senior alert.


Kontakt: Senior alert support

Uppdaterad: 2019-01-29
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion