Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sinuit, akut

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården sköter de flesta.

Indikationer för remiss till öronklinik:

  • Maxillarsinuit med mycket svår värk eller terapisvikt
  • Frontalsinuit, sphenoidit, pansinuit med markanta symtom
  • Ethmioidit hos barn
  • Kvarstående symtom > 3 veckor efter avslutad behandling

Indikationer för remiss till tandläkare:

  • Misstanke om bakomliggande tandinfektion (ofta illaluktande)

Diagnostik och utredning

Symtom som långvarig färgad snuva, huvudvärk, perkussionsömhet över sinus, smärta vid framåtböjning och smärta i sinusområde/tänder är ospecifika och ger inte säker diagnos.

Undersökning bör ske efter avsvällning av näshålan med vanliga näsdroppar. Fynd av vargata vid mellersta näsgången eller epifarynx är en stark indikator för bakteriell rinosinuit. Fynd av purulent sekret i näsan kan ge vägledning. Normal SR eller CRP hos vuxna efter tio dagars förkylning talar mot bakteriell etiologi.

Sannolik rinosinuit

  • Vargata vid mellersta näsgången eller epifarynx.

Möjlig rinosinuit

Behandling

Effekter av antibiotika

Placebokontrollerade studier med strikta objektiva inklusionskriterier (såsom röntgen, ultraljud, CT och CRP) har visat en "poolad" symtomförbättring på 81 % i behandlingsgruppen jämfört med 66 % i placebogruppen, 10-14 dagar efter insatt behandling. I studier med av allmänläkare kliniskt diagnostiserade sinuiter har inte kunnat påvisas någon positiv effekt av antibiotika.

Spontanläkning vid sporadisk bakteriell rinosinuit är vanlig. Komplikationer till rinosinuit är sällsynta. Vuxen med förkylningssymtom < 10 dagar och lätt eller måttlig smärta i maxillarområdet rekommenderas symtomlindrande behandling.

Förstahandsalternativ:

Fenoximetylpenicillin 1,6 g x 3 i 7 dagar.

Utvärdering av behandlingseffekt bör ske tidigast efter 5 dagar, då läkningsförloppet vid rinosinuit är långsammare än vid tonsillit och otit. Vid terapisvikt bör diagnosen omprövas. Om diagnosen kvarstår byts antibiotikum. Vid fortsatta besvär kontaktas ÖNH-specialist.

Vid terapisvikt/recidiv:

(ny rinosinuit inom 4 veckor): Amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar

Vid säkerställd penicillinallergi:

Doxycyklin 100 mg 2 x 1 i 3 dagar därefter 1 x 1 i 4 dagar.

Vi föreslår också att ni delar ut patientråden från Smittskyddsinstitutet till alla patienter.

Sjukskrivning

I de flesta fall är rekommendationen ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka). I komplicerade fall (recidiv, bihålespolning m.m.) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor.

Vid hög grad av besvär och i arbeten med krav på fullgod fysisk prestationsförmåga eller röstanvändande kan sjukskrivning några få dagar utöver egen sjukanmälan vara motiverad.
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Sinuit, kronisk sinuit, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

I normalfallet ingen uppföljning.

Fastställt: 2008-09-25

Reviderad: 2020-10-20

Giltigt till och med: 2022-10-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Öron, näsa och hals

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bräcke Diakoni vårdcentralen Nyhälsan Nässjö, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv