Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Aortadissektion

Dissektion

Definition:

Typ A: Engagemang av aorta ascendens före vänster arteria subclavia

Typ B: Engagemang av aorta descendens

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid typ A-dissektion:

 • Akut kontakt med thoraxkirurgjour på US - 010-1030000 för ställningstagande till akut övertagning.
 • CT-bilder länkas!
 • Akuttransport med intensivvårdspersonal
 • Patienter som inte bedöms aktuella för kirurgisk intervention vårdas på hemortssjukhuset och för diskussion om den fortsatta handläggningen kan kontakt tas med kardiologjouren på US.

Vid typ B-dissektion:

 • Parallellt med den akuta behandlingen av blodtryck och smärta kontaktas kardiologjouren på US 010-1030000 för ställningstagande till akut övertagning och fortsatt behandling som bestäms tillsammans med kärlkirurgjour.
 • CT-bilder länkas!
 • Akuttransport, behov av intensivvårdspersonal beroende på patientens tillstånd.
 • Patienter som p.g.a. betydande komorbiditet inte är och aldrig kan bli aktuella för intervention vårdas på hemortssjukhuset.

Lokala tillämpningar

 • Eventuellt kärlkirurgkontakt lokalt vid behov.

Diagnostik och utredning

 1. Anamnes/status
 2. EKG
 3. Lab: CRP, Blodstatus, Krea, K, Na, laktat, D-dimer, troponin
 4. CT-aorta

Behandling

Akut ascendens (Typ A) 

 • Akut operation!
 • Smärtstilla och tillse adekvat blodtryck

Akut descendens (Typ B)

 • Smärtstilla!
 • Behandla blodtryck till lägsta acceptabla nivå, helst < 120 mmHg!
 • Överväg intervention vid:
  - Blödning ut i pleura
  - Terapiresistenta smärtor
  - Terapiresistent hypertension
  - Ischemi i målorgan
  - Dissektionsspridning till ascendens
  - Aneurysmutveckling > 50 mm

Sjukskrivning

Riktlinjer saknas. Individuell bedömning. 
Sjukskrivning/beslutstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Kardiolog på hemortsjukhus ansvarar för:

1. Målblodtryck ≤130mmHg

2. Allmän kardiovaskulär prevention

Vid Typ A och konservativt behandlade Typ B även:

3. CT eller MR aortakontroll efter 1, 3, 6, 12 månader och därefter årligen

4. Remiss till Aneurysmrond (se adress nedan)

 • efter 1 månadskontrollen
 • vid signifikanta förändringar
 • vid frågor avseende fortsatta kontrollintervall eller beslut om avslut

Vid Typ B som behandlas med stent/TEVAR

Kärlkirurg på US ansvarar för:

 1. CT eller MR aortakontroll för bedömning av endoläckage, aneurysm m.m.
 2. Remiss till Aneurysmrond vid behov

Patienter inom region F och H län kan utföra CT/MR kontroller på hemorten via lokal kardiolog. Kärlkirurg på US skriver förslag på kontrollintervall och ber om remiss/länkning av CT bilder till kärlkirurgen US när undersökningen är utförd.

Aneurysmrond

Remiss skickas till:

VOC sekreterare
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
551 85 LINKÖPING

CT bilder länkas!

Screening

 • Överväg screening av förstagradssläktingar (barn, syskon, föräldrar).
 • Vid misstanke om Marfans sjukdom görs genetisk utredning av patienten.
 • Vid positiv genetik screenas förstagradssläktingar med genetisk provtagning genetisk utredning vid hjärtsjukdom. Positiva förstagradssläktingar följs som aneurysm. Negativa friskförklaras.
 • Vid negativ genetik screenas förstagradssläktingar med transthorakal ekokardiografi, samt klinisk undersökning. De med misstänkt Marfan följs som aneurysm.

Övriga

Transthorakal ekokardiografi och klinisk undersökning. De med patologiska fynd följs som aneurysm.

Kvalitetsindikatorer

Regionalt kardiogenetiskt register under utveckling.

Swedvasc (nytt fönster)

Swedeheart (nytt fönster)

 • Operationsmortalitet
 • Resultat efter aortastent

Omvårdnad

Individuell vårdplan.

Rehabilitering

Sjukhusfas

Vid behov sjukgymnast/fysioterapeutkontakt för mobilisering och information om fysisk aktivitet och träning. Hänsyn tas till eventuella blodtrycksrestriktioner.

Rehabiliteringsfas

Vid konservativ behandling behövs oftast ingen sjukgymnastisk/fysioterapeutisk uppföljning. Vid behov kan dock sjukgymnast/fysioterapeut kontaktas.

Vid kirurgisk åtgärd följs riktlinjerna för rehabilitering vid thoraxkirurgi.

Kontaktperson för innehåll:

Jan-Erik Karlsson
Ordförande Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Författare:

Mats Broqvist, överläkare
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Claes Forsell, överläkare
Kärlkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

David Olsson, specialistläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset i Kalmar

Jan Thollander, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 2011-04-14

Reviderad: 2016-01-27

Giltigt till och med: 2018-01-27

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2017-03-12
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion