Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot pneumokocker

Epidemiologi

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta individerna. De vanligaste formerna av invasiv sjukdom är meningit och sepsis.

Vaccin

Det finns två typer av pneumokockvaccin: konjugatvaccin (PCV= Prevenar 13® och Synflorix®) som ges i barnvaccinationsprogrammet och polysackaridvaccin (PPV= Pneumovax®) för barn från två års ålder och vuxna. Även Prevenar 13® (men inte Synflorix®) är godkänt för vaccination av vuxna. Alla vaccinen är erfarenhetsmässigt säkra och effektiva och kan i många fall förhindra en svår, eventuellt dödlig sjukdom. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

Indikation

Barn
Sedan 2009 erbjuds alla barn i Sverige PCV i barnvaccinationsprogrammet vid tre, fem och tolv månaders ålder. Äldre icke vaccinerade barn som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller till exempel barn med kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom, medfödd immunbristsjukdom, cochleaimplantat i örat eller barn som är mycket för tidigt födda. Vaccination av barn inom riskgrupper sker enligt separat schema.

Vuxna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar (FOHM Sept 2016) att pneumokockvaccination erbjuds till de riskgrupper som listas i tabell nedan. För några grupper rekommenderas vaccination till alla, medan det för andra kommer att krävas en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas. Den individuella bedömningen baseras bl.a. på grundsjukdom, om personen har en eller flera riskfaktorer, kunskap om vaccineffekt för den aktuella riskgruppen och tidpunkt i relation till eventuell operation eller behandling.

Till individer som är 65 år eller äldre och inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas endast en dos PPV (Pneumovax®).

För övriga riskgrupper rekommenderas en dos PCV (Prevenar 13®) och en dos PPV (Pneumovax®). PPV-dosen ges minst två månader efter PCV-dosen.

Riskgrupper som rekommenderas pneumokockvaccination.
Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:

HELA GRUPPEN REKOMMENDERAS VACCINATION

 • Aspleni/hypospleni
 • Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • Cochleaimplantat
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi

VACCINATION EFTER INDIVIDUELL BEDÖMNING

 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling, t.ex. lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare eller cytostatika
 • Personer med alkoholmissbruk samt rökare

För personer över 65 år samt riskgrupper erbjuder Region Jönköpings län gratis vaccination mot pneumokocker med polysackaridvaccin (Pneumovax®).

Konjugatvaccinet Prevenar 13® är sedan september 2015 subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet för patienter med riskfaktorer enligt ovan. För att detta ska gälla måste behandlande doktor skriva Prevenar 13® på recept.

Kontraindikationer

Gravida kvinnor rekommenderas inte vaccination med pneumokockvaccin annat än i undantagsfall.

Genomförande

Till barn ges tre doser PCV enligt vaccinationsprogrammet. Till vuxna med rätt indikation ges lämpligen först en dos PCV (Prevenar 13®) och efter tidigast två månader en dos PPV (Pneumovax®). Har patenten redan fått polysackaridvaccinet bör det ha gått minst ett år innan konjugatvaccinet ges. För personer som har genomgått stamcellstransplantation rekommenderas dock speciella vaccinationsscheman.

Biverkningar

Svårare biverkningar av någon av de två typerna av pneumokockvaccin är mycket ovanliga.

Revaccination

Revaccination med polysaccaridvaccin är inte aktuellt då detta inte ger ett förbättrat antikroppsskydd. Även för konjugatvaccinet ska en dos ge fullgott skydd. Till personer med uttalad infektionskänslighet (till exempel splenektomerade) kan upprepad vaccination efter cirka fem år bli aktuell.

Rekommendationer om pneumokickvaccination till riskgrupper, Folkhälsomyndigheten (pdf, nytt fönster)

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2019-06-10

Giltigt till och med: 2021-06-10

Fastställt av: Medicinsk programgrupp infektion och smittskydd och primärvård

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2020-08-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv