Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Avgifter för intyg och möten

Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg

Intyg baserat på telefonsamtal kostar 100 kr.
Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften.

För mer information om förstadagsintyg se här.

Läkarutlåtande och intyg

Läkarutlåtande

Exkl moms

Inkl
moms 

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten (inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*)  i syfte att söka aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för intygets utfärdande.

 

-

 

-

*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat EU-medlemsland.

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till landsting/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 1977:27).

4.500:-

5.625:-

Förfrågan (skriftligt) om medicinskt utlåtande av Arbetsförmedlingen eller läkarutlåtande av kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda. Arvode tas ut. Faktura skickas till Arbetsförmedling eller kommunens socialtjänst. Om intyget kräver särskild undersökning tas ingen patientavgift ut eftersom besöket räknas in i arvodet.

2.200:-

2.750:-

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg)

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C.

Mer information: Intygsavgifter A, B och C

 

Avstämningsmöte – när läkare medverkar

Exkl moms

Inkl moms 

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 gäller att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan.

Patientavgift tas inte ut.

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar Försäkringskassan om tolkbehov finns.

750:-

938:-

 

Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare kan initiera, dock inte kräva, ett möte med vården. De kan inte debiteras och kan därför inte kräva läkarmedverkan.

Om vårdenheten bedömer att mötet är till nytta för patienten och att läkarmedverkan är nödvändig kan mötet registreras som trepartsmöte. Om rehabkoordinator/annan vårdpersonal deltar kan mötet KVÅ-kodas enligt rutiner för "tidiga insatser" inom rehabkoordinering.

Patientavgift tas inte ut.

 

Trepartsmöte

Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och arbetsgivare/arbetsförmedlingen/socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte ut.

Samordnad individuell plan (SIP)

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut.

Arbetsplatsbesök

Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor per besök (exkl moms). Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då 820 kr (inkl moms) för besök + intyg.
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett intyg.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid sjukvårdande behandling.

PR-team®

Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas endast en avgift ut.
Mer information: Regler för teambesök

Patientavgifter 2019

Patientavgifter fastställda av regionfullmäktige december 2018.

Kontakt

Yvonne Stolt
Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Uppdaterad: 2019-02-11
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion