Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Övrig djup ventrombos

Trombos i bukvener

Vena cava inferior-trombos

Nästan alltid malignitetsassocierad (lymfom, njurcancer, prostatacancer)
Diagnos: DT-buk.
Behandling som övriga venösa tromboembolismer.

Vena porta-trombos och vena hepatica-trombos (Budd Chiari syndrom)

Upptäcks vid ascitesutredning. Ofta oklara buksmärtor tidigare.
Utlösande: P-piller, graviditet, malignitet, polycytemia vera, essentiell trombocytos.
Diagnos: DT, ultraljud.

Mesenterialvenstrombos

Oklara buksmärtor, illamående, dålig aptit, akut buk.
Diagnos: DT eller MR.
Behandling: som övriga venösa tromboembolismer.

Vena jugularis-trombos

Kan förekomma isolerat vid malignitet och speciellt högersidig i samband med in vitro fertilisering (IVF). Behandling som övriga DVT.

Sinustrombos

Oklara cerebrala symtom speciellt hos unga under graviditet och postpartum. Diagnostiseras bäst med MR alternativt CT. Handläggs i samråd med neurolog.

Retinal ventrombos

Ocklusion av central och/eller grenven i retina orsakar snabbt debuterande synnedsättning. Lokala förändringar i kärlbädden speciellt på artärsidan och därmed följande ischemi är troligen viktigaste bakomliggande orsak. Dvs. det är en sekundär trombotisering av ögats vener. Patienter med retinalvenstrombos har ökad närvaro av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom såsom hypertoni, lipidrubbningar, ateroskleros och diabetes. Dessa riskfaktorer ska därför i första hand utredas och behandlas. Någon nytta av behandling med LMH/warfarin är inte dokumenterad. Värdet av koagulationsutredning för påvisande av hereditära riskfaktorer för venös tromboembolism är inte dokumenterad och rekommenderas endast om det finns hereditet för venös tromboembolism eller om patienten själv haft venös tromboembolism.

Mer information

Detta är en fördjupning till Djup ventrombos (ben och arm)

Uppdaterad: 2016-02-15
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik