Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

NOAK

Inledning

  • Dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban( Eliquis) är godkända som strokeprofylax vid förmaksflimmer och VTE-profylax i samband med elektiv höft-och knäledsplastik. Vid förmaksflimmer – uppföljning och receptförskrivning planeras ske via de tre waranmottagningarna.
  • Rivaroxaban (Xarelto) är godkänd för behandling och profylax av VTE (lungemboli och djup ventrombos)

OBS! Perorala trombocythämmare är inget alternativ till warfarin eller NOAK

Behandling djup venös trombos och lungembolism med Xarelto/rivaroxaban

Rekommenderad dosering vid akut DVT är 15 mg x 2 i tre veckor, därefter 20 mg x 1 (15 mg x 1 vid GFR 15–49) så länge antikoagulationsbehandling bedöms vara av nytta för patienten. Vid symtomgivande lungembolism bör patienten läggas in och behandling inledas med Innohep enligt gängse rutiner. Övergång till Xarelto kan ske efter ett par dagars vård t.ex. vid hemgång med samma dosering som vid DVT.

I praktiken bör patienter > 80 år och/eller med GFR< 45 behandlas med reducerad dos (15 mg x 1) efter tre veckors akutbehandling (15 mg x 2).

Kontraindikation(er) för rivaroxaban:

  • Överkänslighet mot rivaroxaban.
  • Grav njurfunktionsnedsättning (GFR < 15 ml/min).
  • Graviditet eller amning.
  • Pågående blödning.
  • Ökad blödningsrisk, kongenital, förvärvad eller på grund av organisk skada.
  • Leversvikt eller leversjukdom förknippad med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk.
  • Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, cyclosporin, itrakonazol eller tacrolimus rekommenderas ej.

Se även rubrik "Reversering Faktor X-hämmare".

Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia (NOAK), Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH) (nytt fönster)

Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia - Rutiner för uppehåll med NOAK

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård