Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Faktor X-hämmare, apixaban och kirurgi

Akut operation (inom 1–2 timmar)

  1. Kontakta koagulationsjour.
  2. Kontrollera PK (INR), APTT, kreatinin, trombocyter och Hb.
  3. När togs sista dosen apixaban?
  4. Erfaren kirurg om möjligt, specialistfall.
  5. Tidig kontakt med blodcentral.

Det är stor risk för komplicerande blödning. Försök  att optimera hemostas, reversera effekten av apixaban med PCC = Ocplex enligt PM. Samtidig annan typ av antikoagulantia eller behandling med trombocythämmande  läkemedel bör om möjligt reverseras.

Halvakut kirurgi (inom 2–12 timmar)

  1. Kontakta koagulationsjour.
  2. Kontrollera PK (INR), APTT, kreatinin, trombocyter och Hb.
  3. När togs sista dosen apixaban?

Operationen bör skjutas upp, helst en halveringstid dvs. 9–17 timmar beroende på  eGFR (tabell 1 sid. 25).

Samtidig annan typ av antikoagulantia eller behandling med trombocythämmande läkemedel bör om möjligt reverseras.

Elektiv kirurgi

Vid större  kirurgi  görs uppehåll med apixaban enligt följande (tabell 1).

eGFR > 80         uppehåll 2 dygn
eGFR    50–80   uppehåll 2 dygn
eGFR    30–50   uppehåll 3 dygn
eGFR < 30         uppehåll minst 3 dygn

Profylax mot venös trombos enligt sedvanliga rutiner börjas företrädesvis inom 6 timmar postoperativt. Behandling med apixaban kan återupptas postoperativt på andra till tredje dygnet om inte ökad blödningsrisk föreligger.

Vid  mindre kirurgi görs uppehåll med apixaban enligt följande (tabell 1).

eGFR > 80         uppehåll 1 dygn
eGFR    50–80   uppehåll 1 dygn
eGFR    30–50   uppehåll 2 dygn
eGFR < 30         uppehåll minst 2 dygn

Apixaban kan återinsättas dagen efter operationen om ingen ökad blödningsrisk föreligger. Inget LMH (lågmolekylärt heparin) rekommenderas. Detta är en patientgrupp som ej ska strykas från operationsschemat.

Bridgingsituationer (Uppehåll p.g.a. stor risk för blödning hos patienter med stor risk för trombos)

Förmaksflimmer med CHADS ≥ 4 överväg LMH dag 2 efter  operation om uppehållet förväntas blir långvarigt, > 7–10 dagar postoperativt.

Tabell 1. Utsättning av rivaroxaban i samband med kirurgi och andra invasiva procedurer (estimerat GFR enligt Malmö-Lundformeln). Ryhovs eGFR kan användas.
eGFR
ml/min
< 30 30-50 50-80 > 80 Op-dagen  
Utsättning rivaroxaban
Större kir.
> 4 dygn 3 dygn 2 dygn 2 dygn 0 rivaroxaban Återinsättning på 2:a–3:e
postoperativa dygnet av tidigare dos
LMH         6 timmar efter op  
Utsättning rivaroxaban
Mindre kir.
> 4 dygn 2 dygn 1 dygn 1 dygn 0 rivaroxaban Återinsättning dagen efter
op av tidigare dos
LMH         Behövs ej ges  

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård