Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Faktor X-hämmare, rivaroxaban och kirurgi

1. Akut operation (inom 1–2 timmar)

  1. Kontakta koagulationsjour.
  2. Kontrollera PK (INR), APTT, kreatinin, trombocyter och Hb.
  3. När togs sista dosen rivaroxaban?
  4. Erfaren kirurg om möjligt, specialistfall.
  5. Tidig kontakt med blodcentral.

Det är stor risk för komplicerande blödning.

Försök att optimera hemostas, reversera effekten av rivaroxaban med PCC = Ocplex enl PM.

Samtidig annan typ av antikoagulantia eller behandling med trombocythämmande läkemedel bör om möjligt reverseras.

 2. Halvakut kirurgi (inom 2–12 timmar)

  1. Kontakta koagulationsjour.
  2. Kontrollera PK (INR), APTT, kreatinin, trombocyter och Hb.
  3. När togs sista dosen rivaroxaban?

Bedöm njurfunktion, APTT.

Operationen bör skjutas upp, helst en halveringstid dvs. 9–14 timmar beroende på eGFR eller tills APTT normaliserats, tabell 1.

Samtidig annan typ av antikoagulantia eller behandling med trombocythämmande läkemedel bör om möjligt reverseras.

3. Elektiv kirurgi

Vid större kirurgi görs uppehåll med rivaroxaban enligt följande, tabell 1.

eGFR > 80       uppehåll 2 dygn
eGFR 50‐80    uppehåll 2 dygn
eGFR 30‐50    uppehåll 3 dygn
eGFR < 30       uppehåll minst 4 dygn

Profylax mot venös trombos enligt sedvanliga rutiner börjas företrädesvis inom 6 timmar postoperativt. Behandling med rivaroxaban kan återupptas postoperativt på andra till tredje dygnet om inte ökad blödningsrisk föreligger.

Vid mindre kirurgi görs uppehåll med rivaroxaban enligt följande

eGFR > 80     uppehåll 1 dygn
eGFR 50‐80  uppehåll 1 dygn
eGFR 30‐50  uppehåll 2 dygn
eGFR < 30     uppehåll minst 4 dygn

Rivaroxaban kan återinsättas dagen efter operationen om ingen ökad blödningsrisk föreligger. Inget LMH (låg molekylärt heparin) rekommenderas. Detta är en patientgrupp som ej ska strykas från operationsschemat.

Thoraxkirurgi

Se punkt 3.

Kärlkirurgi

Se punkt 3.

Bridgingsituationer (uppehåll p.g.a. stor risk för blödning hos patienter med stor risk för trombos)

Förmaksflimmer med CHADS ≥ 4 överväg LMH dag 2 efter operation om uppehållet förväntas blir långvarigt, > 7–10 dagar postoperativt.

Vid djup ventrombos inom tre månader från diagnos: Ge LMH dag 2 om uppehåll mer än 2–3 dagar, som regel i terapeutiska doser om möjligt annars i profylaktisk dos.

Tabell 1. Utsättning av rivaroxaban i samband med kirurgi och andra invasiva procedurer (estimerat GFR enligt Malmö-Lundformeln). Ryhovs eGFR kan användas.
eGFR
ml/min
< 30 30-50 50-80 > 80 Op-dagen  
Utsättning rivaroxaban
Större kir.
> 4 dygn 3 dygn 2 dygn 2 dygn 0 rivaroxaban Återinsättning på 2:a-3:e
postoperativa dygnet av tidigare dos
LMH         6 timmar efter op  
Utsättning rivaroxaban
Mindre kir.
> 4 dygn 2 dygn 1 dygn 1 dygn 0 rivaroxaban Återinsättning dagen efter
op av tidigare dos
LMH         Behövs ej ges  

LMH kan vara aktuellt till patienter som bedöms ha stor risk för venös trombos postoperativt fram tills återinsättandet av rivaroxaban som kan ske på 2:a till 3:e dygnet enligt tabell 1. LMH ska då ges i profylaxdos.

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård