Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Reversering Faktor X-hämmare samt trombinhämmaren dabigatran - Under arbete 2016-02-11 AH

Behandlingen kontrolleras normalt inte med laboratorieanalyser. Vid APTT > 70 sekunder är plasmakoncentrationen av rivaroxaban/dabigatran sannolikt hög. PK (INR) förlängs enbart vid kraftig överdosering av läkemedlen.

Åtgärder vid allvarlig blödning eller behov av akut kirurgi inom 1–2 timmar

  • Provtagning för blodgruppering, BAS-test, blodstatus, INR, APTT och kreatinin.
  • Uppskatta tid från senaste dos och njurfunktion.
  • Om mindre än 2 timmar sedan senaste dos överväg ventrikelsköljning och aktivt kol.
  • Ge trombocytkoncentrat om patienten har samtidig behandling med trombocythämmare ( tex klopidogrel eller ticagrelor)
  • Transfusion med transfusionspaket på samma indikation som vid stor okontrollerad blödning. ROTEM enligt rutin (Jönköping).
  • Ge Cyklokapron 10–20 mg/kg i.v. om ej kontraindicerat.
  • Ev. reversering med PCC (Ocplex) se nedan. Överväg kontakt med koagulationsjouren i Malmö. 040-33 10 00 (vx)
Tid sedan dos antikoagulantia intagits av patienten Eliquis Xarelto Pradaxa*
    Om normal APTT/INR avstå Ocplex

Om normal APTT/INR avstå Ocplex

<3-4 timmar   Om < 3–4 timmar efter dos kan APTT/INR vara normala. Överväg Ocplex

Om < 3–4 timmar efter dos kan APTT/INR vara normala. Överväg Ocplex

<15 timmar Ge 1500 E Ocplex Om påverkad APTT/INR: Ge 1500 E Ocplex. Om påverkad APTT/INR:Ge 1500 E Ocplex
15-24 timmar

Ge 1000 E Ocplex. (Om eGFR < 50 ml/min ge 1500 E).

Ge 1000 E Ocplex. (Om eGFR < 50 ml/min ge 1500 E).

Ge 1000E Ocplex. (Om eGFR < 50 ml/min ge 1500 E).

     

 

* Under våren 2016 kommer antidot till Pradaxa (Praxbind) tas hem till alla tre sjukhusen. Dosen är normal 2,5 g x2 (totalt 5 gram).

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare
Hematologsektionen,
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Renata Liskova
Hematologsektionen,
Värnamo sjukhus

Ulrika Orrhede
Hematologsektionen,
Höglandssjukhuset i Eksjö

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk processgrupp hematologi och specialiserat kunskapsstöd hematologi

Ansvarig grupp:  Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård