Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lungcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Följande ska föranleda misstanke om lungcancer:

• nytillkomna luftvägssymtom (till exempel hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år

• bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring

• blodig hosta

Vid misstanke ska patienten remitteras till lungröntgen eller CT-thorax (filterfunktion). Märk remissen med SVF.

Inför remiss till bilddiagnostik (filterfunktion), informera om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

• anamnes

• frågeställning: välgrundad misstanke lungcancer?

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Märk remissen med SVF

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp, se nedan.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • Fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer
  • Metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
  • Upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen
  • Obstruktion av vena cava superior
  • Recurrenspares
Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Inom Jönköpings- och Värnamos sjukvårdsområden skickas SVF lungcancer-remiss till lungmedicinsk mottagning på Länssjukhuset Ryhov. För övriga patienter skickas remissen till lungmottagningen på Höglandssjukhuset. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp medicin” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

 

Oklart fynd vid lungröntgen och låg malignitetsmisstanke ska inte betraktas som välgrundad misstanke. Inremitterande bör remittera patienten till CT. (se Nodulära lunginfiltrat,) Detta kan också ske på initiativ av röntgenavdelningen. Vid CT kan välgrundad misstanke uppstå eller misstanken avskrivas. Radiologisvar ska besvara frågeställningen om välgrundad misstanke eller ej.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

• att det första steget i utredningen är en expertgranskning där man fattar beslut om fortsatt utredning

• att cancermisstanken eventuellt kan komma att avskrivas utan att patienten blir kallad till utredning och i det fallet ansvarar inremitterande för att informera patienten

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Remissen ska innehålla:

  • anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

     -företagen utredning

     -allmäntillstånd och samsjuklighet

     -tidigare sjukdomar och behandlingar *

     -läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

     -social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar * 

     (* ska vara infört i Cosmic under Gemensamma dokument)

     -rökanamnes

• eventuell tillgång till röntgenbilder utomläns

• information till patienten om varför remissen är skickad

• kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp medicin” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Beslut av välgrundad misstanke fattas av lungmedicinsk mottagande enhet.

Fastställt: 2016-03-29

Reviderad: 2018-11-14

Giltigt till och med: 2020-11-14

Fastställt av: Medicinsk programgrupp lungsjukvård och primärvård

Ansvarig grupp: Lungor och allergi

Granskat av grupp: Lungor och allergi

Kontaktperson för innehåll:

Stefan Pettersson, Distriktsläkare, Bra Liv Vråen vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Stefan Pettersson, Distriktsläkare, Bra Liv Vråen vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Magnus Kentson, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Sören Dam Larsen, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Anders Ljung, Överläkare, Röntgen Läkare, Psykiatri rehab o diagnostik

Karin Karlsson, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Eva-Marie Ebefors, Vårdenhetschef, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2020-02-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv