Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Intracerebrala hematom (spontana)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 • För akut kontakt med neurokirurg, sök via US
  växel 010-1030000
 • För icke-akuta frågeställningar kring utredning skickas remiss till Neurokirurgiska kliniken, US.

Vid transport skall patienten – beroende på medvetandegrad – transporteras intuberad eller med intubationsberedskap.

Diagnostik och utredning

 • Datortomografi huvud akut vid misstanke på intracerebralt hematom.
 • Vid samtidig subarachoidalblödning och/eller blödning i anslutning till basala kärlen/fissura Sylvii tas akut kontakt med neurokirurg för ställningstagande till akut kompletterande radiologi på misstanke om aneurysmblödning.
 • Vid lobär eller atypisk blödning kompletteras med datortomografi med kontrast efter 6 - 8 veckor, alt MR efter 3 mån för att eftersöka bakomliggande kärl- eller tumörpatologi. Som atypisk blödning räknas blödning som inte är lokaliserad till basala ganglierna och kan betraktas som hypertoniblödning.

Prevention

 • Rökningsprevention
 • Hypertonikontroll
 • Diabeteskontroll

Behandling

Medicinsk behandling

 • Blodtryckskontroll. Systoliskt blodtryck skall sänkas omedelbart. Målblodtryck är systoliskt 140 mmHg och maxblodtryck är 180/100 mmHg.
  - Läkemedel: labetolol, klonidin, enalapril.
 • Reversering av antikoagulantia. Målvärde 1.4 INR.
  - Läkemedel: faktorkoncentrat (Ocplex®, Beriplex®, Confidex®) 1000 E. Vitamin-K (Konakion®) 10 mg intravenöst 1x1 i tre dagar.
 • Hyperglykemi: behandla vid B-glukos <10 mmol med intermittent eller kontinuerlig insulintillförsel.
 • Feber: behandla orsak till feber samt antipyretisk behhandling.
  - Läkemedel: paracetamol (vid intravenös behandling skall antihypertensiv effekt uppmärksammas)
 • Epilepsi: behandling vid anfall, ej profylaktiskt.
  - Läkemedel: fosfenytoin, valproat, levetiracetam. Undvik benzodiazpiner då man vill följa medvetandegraden.

Neurokirurgisk behandling

Kirurgisk behandling syftar till att avlasta en intrakraniell tryckstegring genom utrymning av hematomet och därigenom minska mortalitetsrisken.

Kontakt med neurokirurg via US växel 010-1030000. Vissa patienter som inte är aktuella för kirurgi kan istället övervakas på neurologiska klinikens strokeenhet för närhet till neurokirurgiska kliniken om operationsindikation inträder.

Kirurgisk behandling kan bli aktuell:

 • Storhjärnshematom med påverkat eller sjunkande medvetande. Ej vid mindre hematom inom basala ganglierna med opåverkad patient.
 • Lillhjärnshematom >3 cm i diameter med påverkat medvetande och/eller hjärnstamskompression och/eller hydrocephalus.
 • Intraventrikulära hematom.

Transport

 • Vid överföring till US skall patienten – beroende på medvetande – grad transporteras intuberad eller med intubationsberedskap.
 • Om akut operationsindikation föreligger skall i de flesta fall 300 ml Mannitol administreras intravenöst. Det föreligger då en absolut indikation för kateter.

Sjukskrivning

Utifrån funktionsnivå.

Sjukskrivning, Cerebrovasculära sjukdomar, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Neuroradiologisk uppföljning

 • Uppföljande radiologi vid hematom som inte kan betraktas som hypertoniblödningar. Vid misstanke om aneurysmalt hematom skall akut DT-angiografi utföras. Vid atypiskt hematom görs DT med kontrast efter 6 - 8 veckor eller MR efter 3 månader.

(Åter)insättning av antikoagulantia och antitrombotisk behandling

En sammanvägning av risk och nytta. En värdering av HAS-BLED kan göras men de flesta patienter hamnar inom högriskgruppen. Blödningsrisken får alltid betraktas som högre än hos patient som ej har ett genomgånget intracerebralt hematom.

Antitrombotisk behandling kan återinsättas efter 10 - 14 dagar. Vid mycket stark indikation kan det återinsättas efter 48 timmar om DT ej påvisat hematomtillväxt.

Vid förmaksflimmer utan tidigare tromboembolisk händelse rekommenderas e återinsättande antikoagulantia som primärprevention hos patient som har haft en hjärnblödning.

Talande för återinsättande av antikoagulantia (undantaget ovan beskriven primärprevention hos pat med förmaksflimmer men ej tid tromboembolisk händelse):

 • Central blödning (hypertoniblödning)
 • God kontroll på blodtryck, diabetes, lipider
 • CHADS2 talande för hög embolirisk
 • Känd, åtgärdad, etiologi till hematomet (som aneurysm)
 • Tidigare god INR-kontroll.

Vid återinsättning kan detta göras efter 7 - 14 dagar men bör föregås av en MR med hemosiderinsekvenser för eftersökande av mikroblödningar som skulle tala emot återinsättning.

Barnperspektivet

Alla barn med intracerebralt hematom skall utredas för bakomliggande etiologi med MR eller DT-angiografi.

Kvalitetsindikatorer

 • Förekomst av riskfaktorn rökning efter intracerebralt hematom
 • Förekomst av hypertonibehandling efter intracerebralt hematom
 • ADL-oberoende efter 3 månader.

Omvårdnad

För aspirationsprofylax skall transnasal sond övervägas tidigt.

Rehabilitering

 • Rehabilitering i enlighet med regionala riktlinjer vid ischemisk stroke.
 • Uppmärksamhet kring att hematomresorption efter 6 - 8 veckor kan göra att rehabiliteringsbedömningar behöver upprepas senare i förloppet.
Kontaktpersoner för innehåll och författare:

Patrick E Vigren, överläkare
Neurologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Margarita Callander
Neurologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Avan Sabir Rashid
Neurologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Sandro Rossitti, överläkare
Neurokirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan Hillman, överläkare
Neurokirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Lilian Carlsson Pähn, överläkare
Medicinkliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Robert Bielis, specialistläkare
Neurologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ulf Rosenqvist, överläkare
Medicinkliniken
Sjukhuset i Motala

Bo Zieden, specialistläkare
Medicinkliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Andreas Hurve, specialistläkare
Medicinkliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Bongomin Otto, läkare
Medicinkliniken
Oskarshamns sjukhus

Bartosz Choplicki, överläkare
Neurologkliniken
Värnamo sjukhus

Per Söderström, överläkare
Medicinkliniken
Västerviks sjukhus

Fastställt: 2015-01-15

Reviderad: 2015-01-15

Giltigt till och med: 2017-01-15

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp neurologi och specialistvård

Ansvarig grupp: Neurologi

Granskat av grupp: Neurologi

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2016-04-06
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik