Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Cancer i lever, galla och bukspottkörtel, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienten handläggs primärt vid den enhet där patienten söker för sina symtom. Vårdförloppet gäller vuxna>18 år.

Diagnostik och utredning

Följande ska föranleda misstanke om cancer i lever, galla eller bukspottkörtel:

 • Palpabel knöl i övre delen av buken
 • Gulsot eller gallstas
 • Hastig försämring av kronisk leversjukdom eller fynd vid leverutredning ex. annan bilddiagnostik
 • Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen samtidigt med viktnedgång, särskilt i samband med realtivt nydebuterad diabetes och/eller steatorré.

Utredning

Relevanta laboratorieprover ska tas!

 • Vid gulsot eller gallstas akut remiss till kirurgklinik
 • Vid palpabel knöl i övre delen av buken remiss till DT buk
 • Vid smärta i övre delen av buken och ryggen samt ofrivillig viktnedgång: gastroskopi (använd "skopiremiss" i Cosmic). Se även matstrups-magsäckscancer,SVF
 • Något av ovanstående symtom och nydebuterad diabetes och/eller steatorré: DT buk
 • Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklaras av gastroskopi eller ultraljudundersökning: DT buk

Vid stark malignitetsmisstanke om pancreascancer kan utredningsprocessen förkortas om en DT pankreas/buk utförs redan i denna situation.

Vid stark malignitetsmisstanke om cancer i gallgångar/gallblåsan kan utredningsprocessen förkortas om en fyrfas DT lever/buk eller MRT utförs redan i denna situation. 

Remiss till bilddiagnostik ska utformas så att den prioriteras och ska innehålla:

 •  anamnes relevant för undersökningen, till exempel symtom eller fynd som ligger till grund för

    - misstanke om cancer

    - företagen utredning

    - allmäntillstånd och samsjuklighet

    - tidigare sjukdomar och behandlingar

    - läkemedelsöverkänslighet

    - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Välgrundad misstanke om malign förändring lever, gallvägar eller bukspottkörtel vid:

 • Bilddiagnostisk eller endoskopisk misstanke om malignitet inkl. nytillkommen fokal leverlesion över 1 cm
 • Gallstas ej kopplad till gallsten eller leversjukdom
 • PAD-fynd som talar för malignitet
 • Misstanke om malignitet i samband med bukoperation

Vid välgrundad misstanke skrivs omgående remiss till lokal kirurgklinik. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp kirurgi” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Remissen ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

     -företagen utredning

     -allmäntillstånd och samsjuklighet

     -tidigare sjukdomar och behandlingar *

     -läkemedel

     -social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar * 

     (* ska vara infört i Cosmic under Gemensamma dokument)

 • uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Inför remittering informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Fastställt: 2016-05-20

Reviderad: 2018-11-14

Giltigt till och med: 2020-11-14

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kirurgi och primärvård

Ansvarig grupp: Kirurgi

Granskat av grupp: Kirurgi

Kontaktperson för innehåll:

Anders Winbladh, Överläkare, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

Uppdaterad: 2020-02-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv