Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Information till vårdgivare

Råd inför distriktsläkares första besök hos patient i palliativ vård

Förberedelser

 • Besöket görs tillsammans med patientansvarig distriktssköterska.
 • Om möjligt, och om patienten så önskar ska närstående vara närvarande.
 • Första besöket kräver oftast 60 minuter exklusive resa.
 • Var förberedd genom att, i Cosmic, ha läst patientens medicinska epikris, senaste journalanteckningar samt eventuella provsvar före besöket.
 • Gör en symtomskattning med ESAS och eventuellt ”smärtgubbe”. Detta kan med fördel vara förberett av distriktssköterska någon dag före besöket.

Genomförande

 • Gå igenom patientens sjukdomshistoria och aktuella medicinska situation. Ha en öppen dialog med patient och närstående.
 • Samtala om förhållningssätt och symtomlindring. Målet är så god livskvalitet som möjligt.
 • Gör relevanta undersökningar (psykisk och somatisk status).
 • Patienten ska ha vårdpärm samt läkemedelsbox i hemmet.
 • Gå igenom patientens läkemedelslista och gör nödvändiga ordinationer utifrån anamnes och undersökning, alternativt utsättande av läkemedel.
 • Bedöm vilka läkemedel som patientens individuella läkemedelsbox ska innehålla. Behovsläkemedel - palliaitiv vård
 • Informera om närståendepenning.
 • Planera uppföljning och förbered ny symtomskattning inför nästa besök.
Uppdaterad: 2021-03-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv