Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Äggstockscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Äggstockscancer definieras som en malign tumör som utgår från vävnaderna i en äggstock, och kan delas in i epitelial (90%) och icke-epitelial. Primär tubarcancer och viss typ av primär peritonealcancer har likartad klinik och histologi som äggstockscancer och handläggs, stadieindelas och behandlas därför som äggstockscancer.

I Sverige utgör äggstockscancer, inklusive tubarcancer, 3% av all kvinnlig cancer och årligen diagnostiseras cirka 700 kvinnor. Kvinnor i alla åldrar kan insjukna i äggstockscancer, men det är mycket ovanligt före trettioårsåldern.

Äggstockscancer har högst dödlighet (mortalitet) bland de gynekologiska maligna tumörerna. I Sverige dör ungefär 550 kvinnor per år i äggstockscancer. Äggstockscancer diagnostiseras ofta i ett avancerat skede (stadium III–IV), vilket reflekterar avsaknad av tidig diagnostik med screening och sjukdomens ospecifika symtom. Symtomen är vanligt förekommande i befolkningen och kan föra tankarna till normalt åldrande eller andra sjukdomstillstånd. Diagnosen kan fördröjas genom att kvinnan söker sent för sina symtom eller att vårdgivaren inte tidigt har sjukdomen i åtanke och initierar en utredning för att utesluta äggstockscancer.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienten handläggs primärt vid den enhet där patienten söker för sina symtom.

Vid misstanke om äggstockscancer efter utförd undersökning (se nedan) skickas remiss till lokala Kvinnoklinikmottagningen. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp KK” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Diagnostik och utredning

Misstanke om äggstockscancer

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

• bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung

• bäcken- eller bukexpansivitet

• ascites

• pleuravätska utan annan uppenbar orsak

• bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)

• ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken

• ökade urinträngningar (frekvent återkommande)

• ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak

• tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak

• nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år

• djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak.

Vid misstanke ska följande utföras:

• allmän anamnes inklusive gynekologisk anamnes och cancerärftlighet

• klinisk status inklusive allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor

• kreatinin och tumörmarkör i serum: CA 125 (svaret ska göras tillgängligt för remissmottagaren  men inte inväntas innan remiss skickas).

Om misstanken kvarstår ska remiss skickas enligt ovan.

Remissen ska innehålla:

  • anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

     -företagen utredning

     -allmäntillstånd och samsjuklighet

     -tidigare sjukdomar och behandlingar *

     -läkemedel

     -social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar * 

     (* ska vara infört i Cosmic under Gemensamma dokument)

• frågeställning: äggstockscancer?

• relevanta undersökningsfynd

• prov tagna (kreatinin och CA 125)

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Välgrundad misstanke om äggstockscancer kan skapas vid Kvinnokliniken

Den som remitterar till utredning enligt standardiserat vårdförlopp ska informera patienten om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.

Fastställt: 2016-08-30

Reviderad: 2018-09-18

Giltigt till och med: 2020-09-18

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2020-02-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv