Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Graviditet och epilepsi

 • Hos alla fertila kvinnor ska möjligheten av graviditet diskuteras och behandlingen anpassas utifrån risken/möjligheter av en graviditet
 • Så långt det är möjligt ska behandling med valproat undvikas till fertila kvinnor
 • Diskutera folsyratillägg (en tablett Folacin 5 mg dagligen) med alla kvinnor i fertil ålder. Behandlingen ska pågå minst till graviditetsvecka 12+0.
 • Informera patienten om att ta kontakt med behandlande neurolog inför planerad graviditet för att i god tid diskutera eventuell justering av läkemedelsbehandling
 • Om patienten behandlas med karbamazepin, oxkarbazepin, valproat, lamotrigin eller fenytoin och har preventivmedel kontrolleras läkemedels-koncentrationen innan man avslutar behandlingen och därefter ny koncentration efter avslutad prevention och eventuell dosjustering sker samt så att man har ett utgångvärde inför graviditeten.
 • Informera patienten om att ta kontakt med epilepsisjuksköterska och mödravårdscentral så snart som möjligt vid positivt graviditetstest
 • Följ patientens anfallskontroll noggrant under graviditeten med regelbundna kontakter, minst en gång per trimester
 • Överväg att kontrollera koncentration av läkemedlet i serum. Oftast eftersträvas låga koncentrationer under första trimestern och under sista trimestern eftersträvas högre koncentrationer för att undvika anfall under förlossningen. Under en graviditet påverkas clearance för vissa läkemedel. Detta är mest uttalat för lamotrigin där clearance kan öka upp till 230 % under tredje trimestern. Minskad serumkoncentration kan öka risken för anfall. Lamotriginkoncentrationen bör om möjligt mätas före graviditet och sedan med jämna intervall under graviditet. Dosen kan behöva justeras under andra och tredje trimestern utifrån lamotriginkoncentrationen före graviditet och beroende av anfallssituation före graviditet. Man bör dock inte rutinmässigt höja lamotrigindosen under första trimestern eftersom det möjligen finns ett samband mellan hög lamotrigindos och fostermissbildningar. Beträffande övriga epilepsiläkemedel är det oftast inte kliniskt relevant att följa koncentrationer om inte anfallssituationen försämras. Det är viktigt att den eventuella höjning av dosen som skett under graviditeten minskas tillbaka till ursprunglig dos.
 • Meddela alltid kontaktsjuksköterska när patient med epilepsi är gravid, eller planerar för graviditet.
 • Diskutera gärna patientens medicinering, behovet av koncentrationsbestämning, samt amning.
 • Kvinnoklinikerna har separata PM
 • I stort sett alla kvinnor med epilepsiläkemedel kan amma. Några läkemedel går över i bröstmjölk i sådana doser att bröstmjölken uppnår >50 % av moderns serumkoncentration. Inga studier över biverkningar hos dessa barn finns publicerade. Det anses generellt säkert att amma fullgångna barn oavsett vilket preparat modern behandlas med. Vid beslut om prematurt födda barn får ammas eller inte skall neonatolog rådfrågas. Om barnet förefaller sederat, irritabelt eller äter dåligt kan modersmjölksersättning vara indicerat. Vid behov kan s-koncentrationer av aktuellt läkemedel mätas på mor och barn. Generellt sett kan också påtalas att god nattsömn är viktigt för att undvika epilepsianfall vilket också kan föranleda beslut om modersmjölksersättning ffa nattetid.
 • Ytterligare rekommendationer finns i
  PM Kvinnor med epilepsi, Västra Götalandsregionen (pdf, nytt fönster) 

Mer information

Detta är ett underdokument till Epilepsi hos vuxna

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare