Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom kommunal vård och omsorg i Jönköpings län

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive kommun
 

Definitioner

Med skada avses här:

 • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska

 • Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun)

 • Blodkontakt på skadad hud (blödande sår/eksem)

Med blodburen smitta avses här:

 • Hepatit B, hepatit C och hiv

Person som kan utgöra möjlig smittkälla benämns ”indexpatient”

Personal/studerande som kommit i kontakt med blod eller kroppsvätska benämns ”exponerad”.

Risk för blodburen smitta

Risk för överföring i arbetet av blodburen smitta finns vid:

 • stick- och skärskada av föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
 • blodkontakt med slemhinnor (ögon, näsa, mun)
 • blodkontakt med blödande sår/eksem

Vid hantering av urin, avföring och kräkningar finns ingen känd risk för överföring av blodsmitta om de inte är synligt blodtillblandade.

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i vård- och omsorg. Därför måste förebyggande arbete för att undvika sådana skador prioriteras. All personal ska veta vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid tillbud eller skada.

All hälso- och sjukvård- samt omsorgspersonal som utför arbetsmoment där risk för blodburen smitta föreligger bör profylaktiskt erbjudas vaccination mot Hepatit B.
Rekommendationer för hepatit B vaccination av personal

Arbetsledningen ansvarar för att det finns fungerande arbetsrutiner och att dessa revideras kontinuerligt. Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador.

Varje stick- och skärskada ska rapporteras, anmälas och följas upp.

Åtgärder vid tillbud eller skada

Omedelbara åtgärder vid tillbud eller skada

 • Skölj omedelbart bort blodet eller den blodtillblandade kroppsvätskan med rikligt med vatten. Desinfektera med alkohol, till exempel handsprit, gärna två gånger och låt torka mellan gångerna.

 • Vid stänk i munnen, ögonen eller på skadad hud exempelvis eksem, skölj med rikliga mängder vatten, fysiologiskt koksalt eller liknande.

 • Säkerställ om möjligt identiteten hos indexpatient och informera om vad som hänt.

 • Fråga om känd indexpatient godkänner provtagning, samt att den exponerade får ta del av analyssvaret.

 • Fråga om möjligt om eventuell blodsmitta.

 • Kontakta sjuksköterska som eftersöker information i journal om eventuell känd blodsmitta. Detta för att klargöra vidare handläggning.

Exponering för blod med känd hiv-smitta

Vid exponering för känt hiv-smittat blod ska kontakt omedelbart tas med infektionsjouren, 010-242 90 95 .

Kontakt tas i första hand av exponerad. I dessa fall kan det bli aktuellt med antiviral behandling som då måste sättas in omedelbart efter expositionstillfället.

Exponering för blod med känd hepatit B- eller hepatit C-smitta

Vid exponering för känt hepatit B- eller hepatit C- smittat blod ska kontakt tas med infektionsjouren, 010-242 90 95  inom 24 timmar (dagtid) från expositionstillfället för bedömning av smittsamhet och vidare åtgärder. Kontakt tas i första hand av exponerad. Vanligtvis tas då ett prov på den exponerade.

Exponering för blod utan känd smitta

Vid exponering för blod utan känd smitta tas i första hand ett blodprov på indexpatienten (möjlig smittkälla) i de fall denne är känd. Indexpatienten måste godkänna denna provtagning samt om den exponerade får ta del av analyssvaret. Provtagning ska ordineras av läkare.

 • Säkerställ indexpatientens identitet, att denne är informerad och samtyckt till provtagning.

 • Kontakta sjuksköterska på indexpatientens vårdcentral, i direkt anslutning till skadetillfället, alternativt närmaste vardag, som efter ordination av ansvarig läkare utför beställning av prov i Ros, Blodsmittescreening indexpatient.

 • Sjuksköterska på vårdcentralen dokumenterar i indexpatientens journal. Använd gärna frasminne Blodsmittescreening. (Provtagen som indexpatient i samband med exponering för blod. Patienten har lämnat sitt medgivande för provtagning samt att analyssvar får delges den exponerade.)

 • Provtagning utförs av kommunal sjuksköterska/undersköterska eller på vårdcentral och ska ske snarast möjligt under vardagar, dagtid. Vid incident fredag kväll eller under helg kan provtagning vänta till måndag. Då incident inträffar under långhelg, mer än 2 dagar eller då det råder tveksamhet om provtagning kan vänta till nästkommande vardag, tas kontakt med infektionsjour 010-242 90 95 (dagtid) för bedömning och ställningstagande till åtgärder.

 • För detta prov behövs ett rör (5 ml gelrör med gul kork), och ett utskrivet provtagningsunderlag.

 • I undantagsfall beställs provet på pappersremiss, Mikrobiologiska laboratoriet: Skriv ”Blodsmittescreening Indexpatient” på tom rad under Virologi/Serologi.

 • Provet är kostnadsfritt för indexpatienten.

Analyser som ingår i ”blodsmittescreening” på indexpatient: 

 • HBsAg
 • hiv-antikroppar
 • hepatit C-antikroppar

Analyser görs närmaste vardag. Beställning av provanalys i ROS möjliggör en snabbare hantering än vid beställning via pappersremiss.

Provsvar indexpatient

Den anställdes chef/arbetsledare kontaktar vårdcentralen för att ta del av analyssvar dagen efter provtagning och förmedlar prosvaret till exponerad.
 

 • När blodburen smitta inte påvisas hos indexpatient
  Inga ytterligare åtgärder görs. Fortsätt handläggning under rubriken rapport och skadeanmälan.

 • Om blodburen smitta påvisas hos indexpatienten eller det råder tolkningssvårigheter av svaret
  Kontakta infektionsjour 010-242 90 95 omgående (dagtid) för bedömning av smittsamhet och vidare åtgärder. Kontakt tas i första hand utav exponerad. Fortsätt också handläggning under rubriken rapport och skadeanmälan.

Exponering för blod från okänd individ eller då provtagning av indexpatient inte är möjlig

Vid exponering för blod från okänd individ eller individ som inte går att provta ska kontakt tas med infektionsjouren, 010-242 90 95  inom 24 timmar (dagtid) från expositionstillfället, för bedömning av smittsamhet och vidare åtgärder. Kontakt tas i första hand av exponerad. Vanligtvis tas då ett prov på den exponerade i samband med incidenten (”nollprov”) och ett uppföljande prov efter fyra månader.

 • Provtagning av exponerad ordineras och beställs i ROS av infektionsläkare, Blodsmittescreening Personal

 • Provtagning ska vara kostnadsfri för den exponerade

Analyser som ingår i ”blodsmittescreening” på den exponerade:

 • HBsAg
 • hiv-antikroppar
 • hepatit C-antikroppar
 • anti-HBc (visar en eventuell tidigare genomgången hepatit B-infektion)

Analyser görs närmaste vardag. Infektionsläkare bevakar provsvar och informerar exponerad om eventuella åtgärder.

Hepatit B- vaccination

Vid incident där infektionsläkare bedömer att det finns risk för hepatit B-smitta genomförs en hepatit B-vaccination. Till en tidigare ovaccinerad individ ges hepatit B-vaccin enligt snabbschema vid 0, 2 och 6 veckor samt 1 år efter exponeringen. Vaccination utförs så snart som möjligt av den exponerades vårdcentral/företagshälsovård enligt lokala rutiner.

Rapport och skadeanmälan

Rapportera snarast och gå igenom händelseförloppet med din närmaste chef. Skriv en rapport, enligt kommunens lokala rutin och gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Om du är studerande eller arbetar för ett bemanningsföretag följ även deras rutin. Skada med risk för blodburen smitta ska alltid rapporteras och dokumenteras. Behov av fortsatt samtalsstöd förmedlas av din närmaste chef.

Stick- och skärskador ska kontinuerligt utvärderas för att dessa skador bättre ska kunna förebyggas. Arbetsledningen ansvarar för att arbetsrutiner följs och att skyddsutrustning finns tillgänglig.

Uppföljning

Vid exponering för känt smittsamt blod, blod från okänd individ eller individ som inte kan provtas av någon anledning, ansvarar infektionskliniken för uppföljning. Ett blodprov sk. uppföljningsprov tas ca 4 månader efter det misstänkta smittillfället.

 • Provtagning av exponerad ordineras och beställs i ROS av infektionsläkare, Blodsmittescreening Personal.

 • Provtagning ska var kostnadsfri för den exponerade

Analyser som ingår i ”blodsmittescreening” på den exponerade vid uppföljning:

 • HBsAg
 • hiv-antikroppar
 • hepatit C-antikroppar
 • anti-HBc (visar en eventuell tidigare genomgången hepatit B-infektion)

Analyser görs närmaste vardag. Infektionsläkare bevakar provsvar och informerar exponerad om eventuella åtgärder.

Ansvar och kostnader vid tillbud

Enligt smittskyddslagen ska provtagning och besök vara kostnadsfria för de inblandade i samband med en stickincident. Respektive vårdcentral där index och den exponerade är listade ansvarar för provtagning och står för kostnaden. Första två doserna hepatit-b vaccin bekostas av smittskydd. Uppföljande doser bekostas i regel av arbetsgivaren. Vaccinerande enhet registrerar vaccinationen i Svevac.

Att rekommenderad kontroll/uppföljning, vaccination sker är den exponerades ansvar. Vid önskemål om samtalsstöd förmedlar den anställdes närmaste chef/arbetsledare detta

Referenser

Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen 2006

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1 med ändringar införda t o m 25 mars 2014 

Vårdhandboken

 

Kontaktperson för innehåll

Pernilla Johansson, hygiensjuksköterska
010-2425719

pernilla.johansson@rjl.se

Fastställt och godkänt av

Malin Bengnér
Biträdande smittskyddsläkare och hygienläkare

Socialchef eller motsvarande  i respektive kommun i Jönköpings län

Fastställt: 2016-06-01
Diarienr: RJL 2016/1904

Mer information

Flödesschema - åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta hos personal och studerande i kommunal vård och omsorg (PDF, för utskrift)

Uppdaterad: 2018-10-30
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion