Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Akutvård psykisk hälsa barn och ungdom

Vad karaktäriserar målgruppen?

Barn och ungdomar med allvarlig och akut psykisk ohälsa som utifrån art och grad är i behov av akut bedömning och/eller åtgärder. Verifierade eller misstänkta allvarliga tillstånd såsom suicidrisk, psykos, mani, allvarlig ätstörning eller allvarliga självskadehandlingar.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Upptäckt och misstanke om akuta och allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd kan ske på alla vårdnivåer och i alla verksamheter i regionens och kommunens verksamheter som möter barn och ungdomar.

Bedömning/behandling av akuta och allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd görs av regionens barn och ungdomspsykiatriska verksamheter.

Diagnostik och utredning

Bedömning, utredning och diagnostik

1. Vid akuta och livshotande tillstånd (exempelvis direkt risk för suicid) kontaktas omgående 112, SOS alarm. Barnet ska under den tid det tar att få kontakt med SOS alarm inte lämnas ensamt.

2. Vid upptäckt/misstanke om övriga akuta och allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar tas omgående telefonkontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

  • På kontorstid, vardagar 08.00 -16.00, kontaktas Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (Värnamo, Nässjö eller Jönköping) i den länsdel barnet bor.
  • Övrig tid kontaktas psykiatriska akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

Barnet ska under den tid det tar att få kontakt med BUP inte lämnas ensamt.

3. Om barnet bedöms vara i behov av akutkonsultation erbjuds tid för detta, oftast samma dag. I vissa fall kan andra åtgärder rekommenderas.

Nästan alltid ska vårdnadshavare kontaktas av remittenten så denna kan medfölja till akutbesöket. Det är dock inget absolut krav för att akutbedömning ska kunna genomföras. Om vårdnadshavare inte kan nås eller inte bedöms lämplig (på grund av exempelvis hedersvåld eller annat våld i familjen) kontaktas Socialtjänsten av inremittenten.

Efter bedömningen på våra mottagningar fattas beslut om vidare åtgärder. Blir inläggning på avdelning aktuellt tar respektive mottagning kontakt med bakjour på Länssjukhuset Ryhov.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård:

I de sällsynta fall då barnet vägrar kontakt med psykiatrin och vård inte kan anstå utifrån livshotande tillstånd kontaktas distriktsläkare (för ställningstagande till vårdintyg). Om beslut om vårdintyg fattas kan införsel till psykiatrin ske mot barnets vilja.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård är lika för alla åldrar och skiljer sig således inte för barn och vuxna avseende kriterier eller handläggning.

För att lagen ska kunna tillämpas och vårdintyg ska kunna skrivas krävs att:

  • Barnets tillstånd uppfyller kriterier för allvarlig psykiatrisk störning i lagens mening.
  • Barnet utifrån detta är i oundgängligt behov av slutenvård.
  • Barnet vägrar vård.

Ovanstående kriterier måste alla uppfyllas i läkarbedömningen av barnet. Vårdnadshavare kan inte ålägga sjukvården att tvångsvårda barn och sjukvård kan inte bedriva tvångsvård på vårdnadshavares mandat eller önskemål. Vårdnadshavare kan inte motsätta sig läkares beslut om tvångsvård.

Behandling

Behandling, åtgärd och insats

Behandling av akuta och allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd görs alltid av Regionens barn och ungdomspsykiatriska verksamheter. Ofta kan samverkan med framför allt skola, men också ibland socialtjänst, vara nödvändig då dessa sjukdomar påverkar hela barnets situation.

Behandling kan ske i öppenvård eller slutenvård beroende på sjukdomens art och grad.

Barnperspektivet

Alla barnverksamheter inom kommun och regionens hälso- och sjukvård ska arbeta utifrån barnkonventionens värdegrund. Följande fem grundläggande principer ska särskilt beaktas:

Artikel 2: Barnets rätt till likvärdiga villkor

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet

Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling

Artikel 12: Barnets rätt att säga sin mening och få den respekterad

Artikel 24: Barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och habilitering

Det innebär att barn och vårdnadshavare görs delaktiga och att deras behov och önskemål respekteras.

Det är av största vikt att arbeta för barns autonomi och rätt att bli respekterade. Om barnet motsätter sig hjälp eller insatser, bör stor ansträngning läggas vid motiverande insatser och samtal. Vid allvarlig och akut psykisk sjukdom måste dock alltid skydds- och riskaspekter värderas. Vid mycket allvarliga självskadebeteenden, och vid livshotande situationer, kan tvångsinsatser bli aktuella, om lagens förutsättningar uppfylls.

Kvalitetsindikatorer

Enkäter som efterfrågar kännedom, användande och användbarhet av FAKTA-dokumenten. Uppföljning av besöksstatistik på FAKTA-sidan.

Fastställt: 2016-10-17

Reviderad: 2019-01-22

Giltigt till och med: 2021-01-22

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri barn

Granskat av grupp: Psykiatri barn

Kontaktperson för innehåll:

Marit Gustafsson, Chefsöverläkare, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2019-02-06
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv