Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Intellektuell funktionsnedsättning

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Metoder för diagnostik

 • Utredningsrutiner för barn och ungdomar med misstänkt utvecklingsstörning (nytt fönster)
 • Utredningsrutiner för vuxna med misstänkt utvekclingsstörning (nytt fönster)

Rehabilitering

Syfte med habiliteringens insatser

Med habilitering avses att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion efter medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom genom planerade och från flera kompetensområden sammansatta åtgärder, allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Syftet med habiliteringens insats för målgruppen i Region Jönköpings län är att bidra till en begriplig och hanterbar vardag med god livskvalitet och delaktighet i samhället. I detta ingår att stödja individen i att utveckla och bibehålla förmågor utifrån sina individuella förutsättningar.

Hur arbetar habiliteringen?

Habilitering är ett lagarbete. Utgångspunkt är individens behov av stöd som kartläggs vid en habiliteringsplanering. Habiliteringsplanen är en överenskommelse mellan individen, närstående och habiliteringen om hur vi ska arbeta tillsammans. Strävan är att genom anpassningar av personens omgivning minimera de negativa effekterna av funktionsnedsättningen och möjliggöra en större delaktighet och självständighet.

Målområden
De långsiktiga målen med habiliteringens insatser är:

 • att förebygga psykisk och fysisk ohälsa
 • att individen och dess närstående ska få information om sin funktionsnedsättning och om vad den kan innebära. Informationen upprepas och omformuleras vid behov
 • att stödja individen att efter de egna förutsättningarna kunna delta vardagsaktiviteter
 • att ge stöd till individen i den personliga utvecklingen utifrån dennes livssituation
 • att individen ska få lära sig att utveckla resurser och strategier som underlättar delaktighet i samhället
 • att individen upplever sin livssituation som meningsfull, hanterbar och begriplig
 • att individen och dess närstående uppmuntras till att efterfråga och ansöka om det stöd och den hjälp som finns i samhället. De ska veta var och hur man söker hjälp och stödinsatser
 • att föräldrar får stöd i sin föräldraroll så att de på bästa sätt kan stödja sitt barn/ungdom med funktionsnedsättning
 • att omgivningen anpassas efter individens behov
 • att omgivningen får stöd i sitt bemötande av individen

Habiliteringsinsatser
Habiliteringscentrum kan ge insatser inom följande områden:

 1. Information till individen och nätverket om vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad det innebär i vardagslivet
 2. Vid behov förnyad och fördjupad utredning av begåvningsnivå och adaptiv förmåga
 3. Medicinsk utredning, bedömning och diagnostik
 4. Information om samhällsstöd
 5. Rådgivning kring ADL – aktiviteter i dagligt liv
 6. Rådgivning kring anpassning och tydliggörande av vardagsmiljön
 7. Rådgivning kring motorik
 8. Rådgivning kring kommunikation, språk och samspel
 9. Råd för att hantera problemskapande beteende
 10. Rådgivning kring felnäring
 11. Samtalsstöd till individen eller närstående
 12. Gruppverksamhet
 13. Utbildningar till individen, närstående samt personal
 14. Stöd i kontakt med andra myndigheter
 15. Förberedelse inför vuxenlivet
 16. Intygs- och utlåtandeskrivning

Yrkesgruppernas ansvarsområden
De olika yrkesgrupperna på habiliteringen ger insatser enligt nedanstående:

Arbetsterapeut:

 • Utredning och bedömning och träning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • Utporvning, förskrivning och specialanpassning av personliga hjälpmedel, till exempel rullstolar och arbetsstolar, samt styranordningar för alternativ och kompletterande kommunikation
 • Handleda individen, anhöriga och personal i det dagliga livets aktiviteter
 • Konsultation och rådgivning när det gäller att hitta lämpliga former för aktivering och träning samt hjälp i att strukturera vardagen
 • Utredning och utfärdande av intyg vid bostadsanpassningsärenden

Dietist:

 • Närningsbedömning och kostbehandling vid behov
 • Prioriterad grupp är undernäring och felnäring (malnutrition). Övervikt behandlas undantagsvis
 • Rådgivning kring sväljsvårigheter, i samarbete med logoped

Kurator:

 • Individuella stödsamtal till enskild och/eller närstående
 • Konsultation och rådgivning till enskild och/eller närstående och/eller personal kring ekonomi, arbete, lagstiftning, boende och samhällsorientering i övrigt
 • Stöd i kontakt med myndigheter
 • Social utredning, exempelvis inför ansökan om god man, särskola med mera
 • Handläggning av ärenden enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Läkare:   
Barn- och ungdomshabilitering:

 • Medicinsk utredning, bedömning och diagnostik
 • Rådgivning och samordning av medicinska insatser
 • Förskrivning av läkemedel

Vuxenhabilitering:

 • Inga insatser

Logoped:

 • Utredning, bedömning och rådgivning
 • Viss behandling när det gäller områdena kommunikation (röst, tal, språk), sväljning med mera
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
 • Handleda anhöriga och personal i alternativ och kompletterande kommunikation

Psykolog:

 • Utredning, bedömning, rådgivning och samordning av psykologiska insatser
 • Konsultation till anhöriga och personal
 • Individuella stödsamtal till enskild och/eller anhörig

Sjukgymnast:

 • Utredning och bedömning av funktioner och motorisk förmåga samt viss behandling
 • Handledning samt samordning av sjukgymnastiska insatser
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt utarbetande av träningsprogram och i samband med detta instruktion till enskilda, anhöriga och personal

Sjuksköterska:

 • Bedömning, rådgivning och samordning
 • Information, utbildning, instruktion och handledning inom det medicinska området

Specialpedagog:

 • Utredning och bedömning av inlärningsförmåga samt pedagogiska behov i vardagen
 • Rådgivning kring hur ett pedagogiskt tydliggörande kan användas i vardagen för personer med kognitiva nedsättningar
 • Konsultation och rådgivning till förskola och skola

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Processgrupper inom psykiatri och rehabilitering

Ansvarig grupp: Habilitering

Granskat av grupp: Habilitering

Kontaktperson för innehåll:

Kristina Brengesjö, Verksamhetschef, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2016-12-22
Titti Eklund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion