Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vuxna med förvärvad hjärnskada

Omfattning

Årligen drabbas 100 - 300 personer per 100 000 i Sverige av traumatiska hjärnskador varav 25 % är måttliga till svåra. Rehabiliteringsmedicinska kliniken med upptagningsområde Jönköpings Län tar emot cirka fyra personer per år med svårare traumatisk hjärnskada, av dessa kan någon per år vara aktuell för vuxenhabiliteringen.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vuxenhabiliteringen erbjuder insatser till personer:

  • som har en förvärvad hjärnskada och tidigare erbjudits insatser från barn- och ungdomshabiliteringen, eller
  • som inte har fyllt 65 år och har drabbats av svårare traumatisk hjärnskada med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning.

I dessa fall får Habiliteringscentrum en remiss från Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Remissen bedöms på vuxenhabiliteringens länsövergripande remissteam. Teamet består av följande professioner: Enhetschef, psykolog, kurator/teamsamordnare från de tre teamen samt två läkare från vuxenhabiliteringen (psykiater och rehabiliteringsläkar

I remissvaret ombeds Rehabiliteringsmedicinska kliniken att initiera ett överlämningsmöte, dit Habiliteringscentrum och den kommun där personen är folkbokförd bjuds in (enligt överenskommelse om bas- och specialisthabilitering). I vissa fall kan också primärvård vara aktuell. 

Insatser från andra professioner än läkare utförs antingen av kommunen eller av regionen beroende på insatsens art.

Kommunen ansvarar för att arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor stödjer och är delaktiga i habilitering i vardagen, utifrån den enskildes behov oberoende av boendeform och sysselsättning.

Habiliteringscentrum i regionen ansvarar för tvärprofessionella specialisthabiliteringsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) oberoende av boendeform och sysselsättning, utifrån behov. Insatser kan vara av utredande eller behandlande karaktär.

Mer information finns i dokumentet "Överenskommelse mellan Jönköpings Läns Landsting och kommuner avseende habilitering", se länk:

Patienten kan samtidigt ha insatser från kommunen, vårdcentral och vuxenhabilitering, regionen. Vuxenhabiliteringen i regionen utför huvudsakligen planerade insatser, vilka bör ses som ett komplement till kommunens och primärvårdens ansvar och insatser.

När flera aktörer är engagerade runt personen, kan nätverksmöte för att klargöra ansvarsfördelning vara nödvändigt. En plan med mål och åtgärder bör upprättas.

När den enskilde har behov av insatser både från kommunen och region kan en samordnad individuell plan (SIP) initieras av den enskilde eller av någon av de övriga aktörerna med samtycke från den enskilde.

Diagnostik och utredning

Metoder för diagnostik och/eller behovsbedömning

Diagnostik och inledande utredning har handlagts av Rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Uppföljning

Effekten av rehabiliteringsinsatserna följs upp kontinuerligt av varje vårdgivare, samt i rehabiliteringsplanen.
Vid behov erbjuds personen regelbunden kontakt med läkare på Habiliteringscentrum.

Barnperspektivet

Länk till rutiner för barn som anhöriga. Rutiner för detta under upparbetning. Länk kommer senare.

Kvalitetsindikatorer

Det finns inga specifika kvalitetsindikatorer för denna målgrupp.

På individnivå är det viktigt att titta på måluppfyllelse i rehabiliteringsplanen

Rehabilitering

Rehabiliteringsinsatser

Personer med förvärvad hjärnskada har olika problem och svårigheter. Vilka insatser som erbjuds varierar beroende på personens funktionsnedsättning. Val av insats görs utifrån personens behov och målsättning. Insatserna beslutas tillsammans med personen och hans/hennes närstående.

Överenskomna åtgärder skrivs ner i en rehabiliteringsplan. Det är en plan för hur personen, närstående och Habiliteringscentrum ska arbeta tillsammans för att nå målen. Strävan är att genom anpassningar av omgivningen möjliggöra aktivitet, delaktighet och självständighet, samt minimera de negativa effekterna av funktionsnedsättningen.

Vid behov erbjuds:

  • Anhörigstöd
  • Utredningar och insatser inom ADL, motorik, kommunikation, kognition, nutrition och sväljningsproblematik
  • Sinnesstimulering
  • Förskrivning och anpassning av hjälpmedel
  • Positioneringsinstruktioner
  • Utbildning och handledning till anhöriga och assistenter
  • Kompletterande psykologisk utredning
  • Medicinsk rådgivning

Patientmedverkan

Underlätta för patienter att uttrycka önskemål under rehabiliteringsplan och besök med exempelvis bildstöd.

Samhällsstöd

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Processgrupper inom psykiatri och rehabilitering

Ansvarig grupp: Habilitering

Granskat av grupp: Habilitering

Kontaktperson för innehåll:

Kristina Brengesjö, Verksamhetschef, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2016-12-22
Titti Eklund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion